POR­SCHE CAY­MAN

€ 29.500

Auto Review - - REPORTAGE BAVO GALAMA -

Zo­dra je in­stapt, wekt de Por­sche Cay­man een enor­me do­sis ver­trou­wen. Hij stuurt di­rect en met veel ge­voel en het on­der­stel ar­ti­cu­leert even­eens ont-zet-tend dui-de-lijk. Hier­door voel je goed wat de au­to doet en je merkt dat Por­sche hem heeft ont­wor­pen om nog veel ho­ge­re ver­mo­gens aan te kun­nen dan de aan­we­zi­ge 245 pk. Toch ben je ab­so­luut niet on­der­be­deeld in de­ze in­stap­per. Het ras­pen­de boxer­ge­luid ach­ter je rug zorgt voor kip­pen­vel en de au­to sprint met het groot­ste ge­mak rich­ting de groot­ste be­keu­rin­gen. En dank­zij de top­snel­heid van 253 km/h blijf je op de au­to­bahn veel dik­ke BMW’s en Mer­ce­des­sen nipt voor. Jam­mer dat de eer­ste ei­ge­naar voor zo’n kil­le don­ker­grij­ze kleur heeft ge­ko­zen. Ge­luk­kig is het in­te­ri­eur des te ge­zel­li­ger. Hier voert prach­tig bruin leer de bo­ven­toon en de uit­rus­ting is com­pleet. Het is ze­ker niet de goed­koop­ste Cay­man die we kon­den vin­den. Ook niet de krach­tig­ste trou­wens, maar het is wél een ori­gi­neel Ne­der­land­se au­to van de eer­ste ei­ge­naar, de on­der­houds­his­to­rie is com­pleet én er zit Bo­vag-ga­ran­tie op. Be­gint het al te krie­be­len?

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.