OPEL SPEEDSTER

€ 28.995

Auto Review - - REPORTAGE BAVO GALAMA -

Het moet frus­tre­rend zijn ge­weest voor Opel: maak­ten ze ein­de­lijk weer eens een ech­te sport­wa­gen, schroeft bij­na ie­de­re ei­ge­naar de merk­lo­go’s er­af ... Ook de­ze mooie blau­we Speedster staart lo­go­loos de we­reld in. Als het je lukt om de la­ge, breed­drem­pe­li­ge Speedster te be­tre­den, kom je in een spar­taans in­te­ri­eur te­recht, met veel bloot alu­mi­ni­um. Het spec­ta­cu­lai­re ui­ter­lijk in aan­mer­king ge­no­men, valt het mo­tor­ge­luid wat te­gen, maar met de pres­ta­ties is niets mis. In min­der dan 6 tel­len knal je naar de 100 km/h en on­der­wijl ver­baas je je over het veer­com­fort. Dat lijkt geen ge­lij­ke tred te hou­den met de uit­ste­ken­de com­mu­ni­ca­tie van het on­der­stel en de kaal­ge­pluk­te ca­bi­ne. Bij­zon­der, maar wel pret­tig. Fijn is ook de kloek scha­ke­len­de ver­snel­lings­bak, ze­ker op bin­nen­we­gen die veel scha­ke­l­ar­beid vra­gen. De be­stu­ring laat een twee­le­dig beeld zien: tot on­ge­veer 120 km/h heb je het idee in een kart te zit­ten, daar­bo­ven houdt het stuur­ge­voel niet over. Goed­koop vin­den we de­ze licht­ge­wicht Opel-in-trai­nings­pak niet, ook al is-ie dan in sa­men­wer­king met Lo­tus ont­wik­keld.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.