Auto Review - - OUD & NIEUW BMW Z1 & BMW Z4 -

het klus­je neemt in the­o­rie min­der dan een uur in be­slag, maar in de prak­tijk zo goed als een hal­ve dag.

Huup, huup, Bar­ba­t­ruc

Te­rug­ko­mend op de deu­ren van de Z1, die wor­den ge­ac­ti­veerd door op de zil­ver­kleu­ri­ge knop er­naast te druk­ken, waar­na een elek­tro­mo­tor en een ge­tan­de riem -

huup, huup, Bar­ba­t­ruc - de ruit en het por­tier in de dor­pel te­rug­trek­ken. Klinkt als een gim­mick, maar dat is het ze­ker niet. BMW wil­de open rij­den nog ope­ner ma­ken. En dat is ge­lukt: op een le­ga­le en

- als je je han­den bin­nen­boord houdt -

re­la­tief vei­li­ge ma­nier. Het gro­te na­deel is na­tuur­lijk de moei­lij­ke in­stap. Door­dat de dor­pel zo hoog en breed is, strui­kel je min of meer de ca­bi­ne in. Waar­bij het aan te be­ve­len is eerst je rech­ter­been op de vloer­mat te zet­ten, dan te gaan zit­ten en ver­vol­gens je lin­ker­been naar bin­nen te hen­ge­len.

Won­der­wel is er bin­nen­in re­de­lijk wat ruim­te voor lan­ge­re men­sen, al komt het stof­fen dak wel héél dicht­bij als je 1,90 me­ter bent. Je zit op krap­pe sport­stoe­len - die in on­ze Z1 zijn be­kleed met dat ex­cen­trie­ke ca­mou­fla­ge­leer - en kijkt uit over een doel­ma­tig dash­board: met vier een­vou­di­ge ron­de me­ters ach­ter een klein sport­stuur­tje en rechts van je een hand­ge­scha­kel­de vijf­bak. Afle­g­ruim­te is er nau­we­lijks, want er zit­ten lo­gi­scher­wijs geen op­berg­vak­ken in de deu­ren. Op­val­lend ja­ren tach­tig is de pro­mi­nen­te po­si­tie van de as­bak, die niet al­leen groot ge­noeg is voor twee pak­jes Bel­in­da, maar ook nog eens keu­rig naast de aan­ste­ker is ge­po­si­ti­o­neerd.

Zon­der spoi­lers of vleu­gels

Even­eens uit an­de­re tij­den is de die­pe zes­ci­lin­der­rof­fel die je ver­wel­komt als je de con­tact­sleu­tel om­draait. Het is de at­mos­fe­ri­sche M20B25-lijn­mo­tor uit de BMW 325i van de E30-ge­ne­ra­tie: een blok dat in de ba­sis uit 1977 stamt en dus he­le­maal niet ‘zu­kunft’ was. Cri­ti­ci van de Z1 klam­pen zich dan ook vast aan de 170 pk le­ve­ren­de kracht­bron en ge­ven hem de schuld van de ‘ma­ge­re’ pres­ta­ties van de road­ster. Toe­ge­ge­ven, zijn on­der­stel had meer aan­ge­kund, maar met een sprint­tijd van 7,9 se­con­den naar 100 km/h en een top­snel­heid van 225 km/h hoeft de Z1 zich des­on­danks ner­gens voor te scha­men. Ze­ker om­dat zijn rij­ei­gen­schap­pen des BMW’s zijn, dus uit­ste­kend.

De Z1 maakt ge­bruik van het on­der­stel van de BMW E30 (1982 tot 1994), maar heeft een spe­ci­aal ont­wor­pen ach­ter­wiel­op­han­ging. Die mul­ti­l­ink Z-as zou la­ter te­rug­ko­men op on­der meer de nieu­we E36 3-Se­rie (1990 tot 2000) en de Rover 75 (1998 tot 2005). Rond­uit

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.