Auto Review - - RE­POR­TA­GE IN­TER­VIEW MET CLEM DICK­MANN -

“Voor­de­su­vzie ik­al­leen­maar ver­de­re­groei.”

4 KRIJGT WA­TER­STOF EEN KANS IN 2020?

“Wa­ter­stof is een ge­wel­dig al­ter­na­tief, maar min­der ge­schikt voor con­su­men­ten­goe­de­ren. Wél voor in­du­stri­ë­le toe­pas­sin­gen. Bij­voor­beeld in de ha­vens, dan is de aan­voer een­vou­dig te re­a­li­se­ren. Daar komt een be­lang­rijk punt bij op au­to­ge­bied. De po­li­tiek zit dui­de­lijk niet te wach­ten op nóg een ex­tra fac­tor in het mi­li­eu­be­leid. De tran­si­tie naar elek­trisch rij­den is al in­ge­wik­keld ge­noeg en daar heb­ben ze vol­le­dig op in­ge­zet. Ik zie wel de­ge­lijk toe­komst voor wa­ter­stof, maar dan voor­al op in­du­stri­eel ter­rein. Niet in de au­to­bran­che.”

5 IS DE OPMARS VAN ELEK­TRI­SCHE AU­TO’S NOG TE STOP­PEN?

“Nee. Er be­staat een groei­end maat­schap­pe­lijk en po­li­tiek be­sef dat we nu de stap moe­ten zet­ten naar elek­tri­sche au­to’s. De staats­se­cre­ta­ris zelf hield voor 2019 re­ke­ning met slechts 35.000 EV’s. Hij on­der­schat­te het ef­fect van de la­ge bij­tel­ling. Voor de par­ti­cu­lier blijft de aan­schaf van een EV nog een beet­je eng: wat brengt dat ding nog op na vier jaar? Lea­se­maat­schap­pij­en blij­ken dat ri­si­co wel de­ge­lijk aan te dur­ven. Dat is cru­ci­aal voor de op­komst van de elek­tri­sche au­to ge­weest. De ta­rie­ven zijn op dit mo­ment zo­da­nig dat ze ac­cep­ta­bel zijn voor de za­ke­lij­ke rij­ders. Daar­naast is voor veel be­drij­ven maat­schap­pe­lijk ver­ant­woord on­der­ne­men (MVO) een be­lang­rijk on­der­deel van hun iden­ti­teit. Vaak wil­len ze een wa­gen­park met al­leen maar gun­sti­ge mi­li­eu­la­bels en wor­den de on­ge­mak­ken van EV’s voor lief ge­no­men. De mo­del­keu­ze voor elek­tri­sche au­to’s is nu nog best be­perkt, maar in 2020 zul je voor­al in het twee­de en der­de kwar­taal zien dat de ver­koop­aan­tal­len gaan stij­gen. Dan komt bij­voor­beeld Volks­wa­gen met de ID.3.”

6 BLIJFT DE SUV PO­PU­LAIR IN 2020?

“Op­val­lend is voor­al dat het aan­tal klei­ne au­to’s in de prijs­lijst af­neemt. Er wordt te wei­nig aan ver­diend en in Ne­der­land druk­ken de bpm-ta­rie­ven re­la­tief zwaar op klei­ne­re mo­del­len. Daar­bij wil­len fa­bri­kan­ten au­to’s pro­du­ce­ren die ze kun­nen om­bou­wen naar elek­tri­sche ver­sies. Daar zijn gro­te­re au­to’s veel be­ter voor ge­schikt, want klei­ne­re mo­del­len kun­nen dat ac­cu­pak­ket niet kwijt. Het is niet zo dat het aan­tal suv’s enorm aan het stij­gen is, maar wél zo dat het aan­tal klei­ne au­to’s af­neemt. Dat is de re­den waar­om het markt­aan­deel van suv’s re­la­tief sterk toe­neemt. Voor 2020 zie ik voor de suv al­leen maar ver­de­re groei.”

7 WAT KUN­NEN WE VAN DE CHINEZEN VER­WACH­TEN IN 2020?

“De Chi­ne­se au­to is er in fei­te al. De Van Mos­sel-groep heeft twee- of drie­dui­zend elek­tri­sche MG’s in­ge­kocht. MG is ei­gen­dom van het Chi­ne­se SAIC Mo­tors. Het zal moe­ten blij­ken hoe goed of slecht die MG’s zijn in ver­hou­ding tot de prijs. De Van Mos­sel-groep heeft een heel dea­ler­net­werk tot zijn be­schik­king om het on­der­houd te ga­ran­de­ren, dus ik denk wel dat ze er een paar dui­zend van gaan weg­zet­ten. Van de Chi­ne­se brand­stof­au­to's is de kwa­li­teit over het al­ge­meen niet toe­rei­kend voor Eu­ro­pe­se maat­sta­ven. Op dit mo­ment zou­den ze ten on­der gaan aan emis­sie­be­las­tin­gen. Maar zo­dra ze dat op or­de heb­ben, heb­ben ze een kans.“

“Ei­gen­lijk is he­te en won­der dat we met on­ze sme­ri­ge au­to’ s zo­lang on­ge­hin­derd de bin­nen­ste­den in kon­den rij­den .”

8 KRIJGT DE AU­TO EEN AN­DE­RE ROL IN 2020?

“Je ziet op dit ter­rein in­te­res­san­te ont­wik­ke­lin­gen. Het aan­tal au­to’s in ons land stijgt nog al­tijd: meer Ne­der­lan­ders, meer au­to’s. Het to­taal aan­tal ge­re­den ki­lo­me­ters stijgt licht, maar niet even­re­dig met het aan­tal men­sen dat au­to­rijdt. We zien dat de au­to ge­mid­deld maar 3 pro­cent van de tijd wordt ge­bruikt en dat neemt ver­der af, ge­mid­deld met 150 ki­lo­me­ter per au­to per jaar. Als we daar de de­mo­gra­fi­sche cij­fers naast leg­gen, zien we dat de be­vol­king voor­al in de Rand­stad toe­neemt. De be­vol­king op het plat­te­land, waar je echt een au­to no­dig hebt, groeit niet. Het au­to­be­zit daar zal dus sta­biel blij­ven. In de Rand­stad heb je veel meer trans­port­mo­ge­lijk­he­den om op elk ge­wenst tijd­stip er­gens te ko­men. Als je ver­vol­gens naar de kos­ten van au­to­be­zit kijkt, kan het wel een beet­je be­gin­nen te jeu­ken.

Daar komt een be­lang­rij­ke ont­wik­ke­ling bij. Twin­ti­gers en der­ti­gers zijn in sterk toe­ne­men­de ma­te niet meer ge­wend om in hun ei­gen au­to te rij­den. Die heb­ben een lea­se­au­to van de zaak, ze hu­ren een au­to of kie­zen voor pri­va­te lea­se. Daar­mee neemt de rol van de au­to als sta­tus­sym­bool af. De jon­ge­re ge­ne­ra­ties kie­zen an­de­re ma­nie­ren en pro­duc­ten om zich­zelf te pro­fi­le­ren.”

9 IS DE TIJD VAN DIE­SEL­MO­TO­REN DE­FI­NI­TIEF VOOR­BIJ IN 2020?

“De neer­gang van de die­sel­au­to’s mag je ge­rust spec­ta­cu­lair noe­men: in 2019 zijn er min­der die­sels ver­kocht dan EV’s. In tech­nisch op­zicht kun je mak­ke­lijk ver­de­di­gen hoe schoon die­sel­mo­to­ren te­gen­woor­dig zijn, maar dat is het punt niet. De con­su­ment weet op dit mo­ment ge­woon niet meer waar hij aan toe is met een die­sel. Kun je er over een paar jaar nog wel Am­ster­dam mee in? De­ze on­ze­ker­heid ver­taalt zich on­mid­del­lijk in ge­drag, dus die­sel zal ver­der te­rug­val­len ten fa­veu­re van elek­tri­sche au­to’s. Die ont­wik­ke­ling stopt voor­lo­pig niet. Ge­zien de CO2-pro­ble­ma­tiek heb­ben we die­sels mis­schien nog wel no­dig in de toe­komst, maar dat ligt bij de po­li­tiek.”

10 KUN­NEN WE NOG MEER MILIEUZONE­S VER­WACH­TEN IN 2020?

“Ja, dat zit er over­dui­de­lijk aan te ko­men. Ver­schil­len­de ste­den zijn er al mee be­zig. Wij vol­gen als klein land toch vaak de gro­te­re lan­den. Als je naar Duits­land kijkt, staat ons nog wel wat te wach­ten. El­ke Duit­se stad heeft zijn ei­gen nor­men en dat leidt tot een war­boel aan re­gel­tjes. Ik be­grijp het ver­zet wel te­gen de in­voe­ring van milieuzone­s. Maar je kunt de re­de­ne­ring ook om­draai­en; ei­gen­lijk is het een won­der dat we met on­ze sme­ri­ge au­to’s zo lang on­ge­hin­derd de bin­nen­ste­den in kon­den rij­den.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.