Sport­sedans

Auto Review - - INHOUD -

Au­di RS 7 Sport­back,

BMW M8 Gran Cou­pé Com­pe­ti­ti­on

De Au­di RS 7 Sport­back en BMW M6 Gran Cou­pé Com­pe­ti­ti­on ste­ken el­kaar voort­du­rend de loef af. Dat gaat ge­paard met veel ge­brul en spier­bal­len­ge­rol. Maar om elk hun ei­gen ko­pers­pu­bliek gun­stig te stem­men, kent het twee­tal ook ge­noeg ver­schil­len. De­ze ver­ge­lij­ken­de test geeft uit­sluit­sel over de vraag, of je je­zelf tot het Au­di­of tot het BMW­pu­bliek mag re­ke­nen.

Tekst Mi­chael God­de, Igor Stuif­zand

Fo­to’s Frank Ra­te­ring

Wie heeft be­paald dat een sport­wa­gen een on­prak­ti­sche licht­ge­wicht twee­zit­ter moet zijn? Ook au­to­fa­bri­kan­ten hiel­den heel lang vast aan dit idee. Maar de za­ken ver­an­de­ren, gren­zen wor­den ver­legd en ou­de denk­pa­tro­nen ver­dwij­nen. In­mid­dels kan een sport­wa­gen net zo goed een vier­deurs se­dan zijn, of een vijfdeurs fast­back - zelfs met een ge­wicht van twee ton. Ten­min­ste, als we de Au­di RS 7 Sport­back en BMW M8 Gran Cou­pé Com­pe­ti­ti­on als voor­beeld naar vo­ren schui­ven. Twee au­to’s die tal van raak­vlak­ken heb­ben, maar ook ve­le ver­schil­len.

In-/ex­te­ri­eur

Een sport­wa­gen kan óók ruim en prak­tisch zijn.

Een lan­ge wiel­ba­sis, een fij­ne be­die­ning, een spor­tie­ve la­ge zit­hou­ding en een uit­ste­ken­de af­wer­king. Dat zijn de groot­ste plus­pun­ten van de BMW. Tel daar de uit­ge­brei­de vei­lig­heid­s­uit­rus­ting bij op en je wilt de M8 Gran Cou­pé ­Com­pe­ti­ti­on via de pret­tig wer­ken­de spraak­func­tie graag com­pli­men­te­ren voor de pret­ti­ge ont­vangst. In de Au­di zit je iets ho­ger, wat het ge­voel van spor­ti­vi­teit niet be­vor­dert, en de be­schik­ba­re hoof­druim­te in­perkt. Op de ach­ter­bank is door de af­lo­pen­de dak­lijn nog iets min­der ruim­te voor de hoof­den. Maar de RS 7 Sport­back heeft wel een gro­te­re ­kof­fer­bak, waar­door hij veel­zij­di­ger is dan zijn con­cur­rent.

Com­fort

Het spor­tie­ve le­ven hoeft niet al­leen maar hard en bon­kig te zijn.

Hoe be­roerd het as­falt er ook aan toe is, de Au­di RS 7 Sport­back zweeft er met zijn lucht­ve­ring soe­pel over­heen. Zelfs de op­ti­o­ne­le 22-inch wie­len heb­ben daar nau­we­lijks in­vloed op. Als je kiest voor ac­tie­ve sta­bi­li­sa­tie - een sys­teem dat on­heb­be­lij­ke car­ros­se­rie­be­we­gin­gen aan ban­den legt - ben je 1751 eu­ro duur­der uit. Bij con­stan­te snel­weg­snel­he­den hoor je de V8-mo­tor op de ach­ter­grond rust­ge­vend brom­men. De BMW M8 Gran Cou­pé Com­pe­ti­ti­on is veel spor­tie­ver van aard. Het on­der­stel heeft een straf­fe af­stem­ming, en dat gaat ten kos­te van het veer­com­fort. Scher­pe dwars­ri­chels zijn goed voel­baar, en de af­rol- en ­wind­ge­lui­den gaan op den duur op je ze­nu­wen wer­ken. Maar de sport­stoe­len van de BMW (met ver­stel­ba­re ­zij­wan­gen) zit­ten weer gran­di­oos, ter­wijl je li­chaam in de Au­di soms net wat meer on­der­steu­ning ver­langt.

Mo­tor/trans­mis­sie

De enor­me krach­ten van de BMW­mo­tor zijn zeer toe­gan­ke­lijk.

Nu ko­men de teston­der­de­len aan bod waar het bij lief­heb­ber van sport­au­to’s voor­al om draait. Al­ler­eerst de mo­tor. De BMW be­schikt over een ver­mo­gen van maar liefst 625 pk. Wat de 4,4-li­ter V8 zo’n won­der­lij­ke ma­chi­ne maakt, is de een­vou­di­ge do­se­ring van al dat ver­mo­gen. Als­of je met het gas­pe­daal el­ke af­zon­der­lij­ke pk kunt af­me­ten. En de acht­traps au­to­maat laat de keu­ze ge­heel aan de be­stuur­der: óf je maakt ge­bruik van het smeu­ï­ge kop­pel dat over de

De sport­stoe­len van de RS 7 zit­ten com­for­ta­bel, maar de ver­stel­mo­ge­lijk­he­den zijn be­perkt.

Het van on­de­ren af­ge­vlak­te stuur­wiel draagt bij aan de spor­tie­ve be­le­ving. Vrij­wel al­le func­ties la­ten zich via de twee cen­tra­le aan­raak­scher­men be­die­nen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.