6 MOKKA-WEE­TJES

(WAARMEE JE GEGARANDEE­RD IN­DRUK MAAKT OP JE VRIEN­DEN)

Auto Review - - NIEUWS -

Wee­tje 1: zo gaan meer Opels er­uit­zien

De nieu­we Mokka is het eerste mo­del met Opels nieu­we fa­mi­lie­ge­zicht. Er be­staat zelfs een naam voor het nieu­we de­sign: Opel Vi­zor. Ei­gen­lijk ken­nen we de nieu­we snoet al, want hij lijkt exact op die van de Opel GT X Ex­pe­ri­men­tal uit 2018. De vijf­tig jaar ge­le­den ge­ïn­tro­du­ceer­de Opel Man­ta A dien­de als bron van in­spi­ra­tie.

Wee­tje 2: het Mokka-dash­board is hy­per­mo­dern

Ook de bin­nen­kant is nieuw. De Pu­re Pa­nel-cock­pit voegt twee beeld­scher­men sa­men tot een ho­ri­zon­taal uit­ge­strekt me­ga-in­stru­men­ta­ri­um, ver­ge­lijk­baar met dat van de Mer­ce­des A-klas­se. Vol­gens het pers­be­richt ‘zijn er geen nut­te­lo­ze de­co­ra­tie­ve ani­ma­ties te vin­den in de nieu­we Mokka’ en ont­bre­ken ‘al­le over­bo­di­ge vi­su­e­le prik­kels’. Dus je kunt een aqua­ri­um (zo­als in de Hon­da e) wel ver­ge­ten. Op de mid­den­con­so­le zit­ten fy­sie­ke knop­pen voor de kli­maat­re­ge­ling. Mokka’s met een au­to­maat krij­gen geen keu­ze­hen­del tus­sen de stoe­len, maar een klei­ne scha­ke­laar.

Wee­tje 3: de Mokka-e komt 332 ki­lo­me­ter ver

Net als de Opel Cor­sa, kun je de nieu­we Mokka be­stel­len met een ver­bran­dings- of elek­tro­mo­tor. De Mokka-e be­schikt over een ver­mo­gen van 136 pk en een kop­pel van 260 Nm, en heeft een ac­cu­pak­ket van 50 kWh. De­zelf­de spe­ci­fi­ca­ties als de elek­tri­sche Cor­sa-e, Peugeot e-208 en e-2008, DS 3 Cross­back E-Ten­se, en de el­ders op de­ze pa­gi­na’s ge­pre­sen­teer­de Citroën e-C4. In de Mokka-e re­sul­teert het in een ac­tie­ra­di­us van 332 ki­lo­me­ter.

Wee­tje 4: de Mokka is veel klei­ner ge­wor­den

De vo­ri­ge Mokka stamt nog uit het GM-tijd­perk, het nieu­we mo­del pro­fi­teert van de tech­niek uit de DS 3 Cross­back en Peugeot 2008. En dat heeft ge­vol­gen voor het for­maat en het ge­wicht. De com­pac­te suv werd 12,5 cen­ti­me­ter kor­ter en 120 ki­lo lich­ter. De wiel­ba­sis en de kof­fer­bak (350 li­ter) zijn qua for­maat vrij­wel ge­lijk ge­ble­ven.

Wee­tje 5: Opel kickt nog al­tijd op stoe­len en led- kop­lam­pen

Bij een nieuw mo­del be­steedt Opel al­tijd ex­tra aan­dacht aan de stoe­len en de led­kop­lam­pen. Dat zijn de pa­ra­de­paard­jes van het merk. Ook in de nieu­we Opel Mokka zul je lek­ker zit­ten. De au­to is le­ver­baar met in zes rich­tin­gen ver­stel­ba­re er­go­no­mi­sche stoe­len, die be­kleed zijn met al­can­ta­ra of leer. Al­le Mokka’s heb­ben stan­daard led­dagrij­ver­lich­ting. Op­ti­o­neel zijn adap­tie­ve en in­tel­li­gen­te led-kop­lam­pen met veer­tien in­di­vi­du­e­le licht­units. Met ma­trix­ver­lich­ting ver­blind je je te­gen­lig­gers niet en dus kun je per­ma­nent met groot­licht aan rij­den.

Wee­tje 6: de nieu­we Mokka komt be­gin 2021 naar Ne­der­land

De nieu­we Opel Mokka is aan het ein­de van de­ze zo­mer te be­stel­len, de eerste exem­pla­ren staan be­gin 2021 bij de dea­ler. Zo­als ge­zegd wordt de nieu­we Opel Mokka le­ver­baar met elek­tro-, ben­zin­een die­sel­mo­tor. Of de elek­tri­sche Mokka-e goed­ko­per wordt dan 45.000 eu­ro en dus in aan­mer­king komt voor sub­si­die op de aan­schaf van een elek­tri­sche au­to? Wij ver­wach­ten van wel.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.