HEFTIGE VER­RAS­SING

Auto Review - - NIEUWS -

Geen pers­be­richt, geen groot­se in­tro­duc­tie, niks. As­ton Mar­tin heeft heel stie­kem een unie­ke hy­per­car ont­huld op een klas­sie­ke­re­ve­ne­ment bij het Hamp­ton Court Pala­ce. En wat voor een … De As­ton Mar­tin Victor is mis­schien wel de gaaf­ste one-off ooit. De­ze au­to is ge­noemd naar een van de V-bom­men­wer­pers, die tij­dens de Kou­de Oor­log door de Brit­se lucht­macht wer­den in­ge­zet om nu­cle­ai­re wa­pens te dra­gen: de Hand­ley Pa­ge Victor (1952 - 1993). De au­to is sa­men­ge­steld uit on­der­de­len van de As­ton Mar­tin One-77 en de Vul­can, en is een ode aan de V8 Van­ta­ge uit de ja­ren ze­ven­tig en tach­tig. In zijn de­sign kun je de over­een­kom­sten zien met de DBS V8 RHAM/1; een mon­ster­lij­ke ra­ce­wa­gen die in 1977 werd in­ge­zet in de 24 Uur van Le Mans.

Voor­in de As­ton Mar­tin Victor ligt de ­7,3li­ter at­mos­fe­ri­sche V12 van de One-77. Het blok is door Cos­worth on­der han­den ge­no­men en le­vert niet lan­ger 760 pk en 750 Nm, maar 848 pk en 821 Nm. En het bij­zon­de­re is: al dat ver­mo­gen en kop­pel gaat naar de ach­ter­wie­len via een hand­ge­scha­kel­de zes­bak! De si­de pi­pes pro­du­ce­ren on­ge­twij­feld een epi­sche sound­track. De in Pent­land Gr­een ge­spo­ten kool­stof­ve­zel car­ros­se­rie is een prach­ti­ge com­bi­na­tie van oud en nieuw. In het in­te­ri­eur daar­en­te­gen gaat As­ton Mar­tin op de fu­tu­ris­ti­sche tour, met een kool­stof­ve­zel ra­ce­stuur en een set­je dis­plays. De hou­ten pook­knop en het fraaie leer (in de kleur Fo­rest Gr­een) zor­gen voor een paar klas­sie­ke ac­cen­ten.

On­der­huids vind je veel ra­ce­tech­niek van de As­ton Mar­tin Vul­can - zo­als de in­stel­ba­re ve­ren en dem­pers - maar met de ­Victor mag je wel de­ge­lijk de open­ba­re weg op. Wie de ei­ge­naar van de fa­bel­ach­ti­ge au­to is, is niet be­kend. En wat hij (het moet een hij zijn, dat kan niet an­ders) er­voor be­taald heeft ook niet. Maar dat zal on­ge­twij­feld in de mil­joe­nen lo­pen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.