Auto Review - - TOP 10 VAN DE MA AND AU­TO'S DIE BIN­NEN­KORT KUN­NEN -

Ver­ge­le­ken met de Mer­ce­des-AMG GLS 63 is een ter­rein­wa­gen­tje als de Su­zu­ki Jim­ny maar een klei­ne jon­gen. Ook als het om de CO2-uit­stoot gaat. Toch braakt de vier­kan­te ver­lei­der zo­veel kool­stof­di­oxi­de de lucht in, dat niet al­leen de Ne­der­land­se bpm maar ook de ge­mid­del­de uit­stoot voor het merk de lucht in schoot. Om die re­den stopt Su­zu­ki vol­gend jaar met de ex­port naar Eu­ro­pa. In Ne­der­land is de Jim­ny nu al uit­ver­kocht, en of hij in 2021 nog even te­rug­komt, is maar de vraag. Dus mocht je er nog een­tje we­ten te staan … Sla toe!

Bij veel S-mo­del­len ver­ving Au­di de ben­zi­ne­mo­tor door een die­sel. Ook weer een ge­val­le­tje CO2-uit­stoot om­laag druk­ken. Want hoe slecht die­sels sinds sjoe­mel­ga­te ook in het nieuws staan, ze zijn zui­ni­ger dan ver­ge­lijk­ba­re ben­zi­ne­mo­to­ren. De eni­ge S-Au­di die de 'ver­die­sel­dans' wist te ont­sprin­gen, is de S5 Ca­bri­o­let. On­der diens mo­tor­kap tref je nog al­tijd een V6 aan die er­in spuugt. In die­sel dan, want su­per­ben­zi­ne lust-ie juist graag. Maar goed, daar­voor brengt-ie je ook in 5,1 tel­len van nul naar hon­derd. Zon­der trac­tie­ver­lies, want Qu­at­tro is stan­daard.

Re­nault heeft het mo­men­teel moei­lijk. Van­daar dat het merk zich ge­nood­zaakt ziet om flink in het mo­del­len­aan­bod te snij­den. Daar­bij moe­ten voor­al de mpv‘s en se­dans het ont­gel­den. Op kor­te ter­mijn ver­dwij­nen de Espa­ce en de Grand Scé­nic uit het pro­gram­ma en we kun­nen ons niet voor­stel­len dat de wei­nig suc­ces­vol­le Ta­lis­man nog lang blijft. Waar ons hart ech­ter het meest van gaat bloe­den, zijn de in­di­ca­ties dat een van de bruutste hot hat­ches van dit mo­ment ons gaat ver­la­ten: de Mégane R. S.

Als er één merk is dat no­dig moet snij­den in zijn CO2-uit­stoot, dan is het Ma­se­r­a­ti wel. Het merk in­tro­du­ceer­de in 2013 wel­is­waar zijn eer­ste - fan­tas­tisch klin­ken­de - die­sel­mo­tor in de Ghi­bli, maar die­sels vech­ten nu een­maal met een las­tig ima­go. Van­daar dat de Ghi­bli Hy­brid spoe­dig het strijd­to­neel zal be­tre­den. Hij com­bi­neert een vier­ci­lin­der mo­tor met een mild­hy­bridsys­teem, goed voor 330 pk. Dat is maar iets min­der dan de 350 stuks die de Ghi­bli V6 Bi­tur­bo bij el­kaar brult. Dan ligt het voor de hand dat de in­stap-zes­ci­lin­der het niet lang meer maakt.

Na het suc­ces van de eer­ste ge­ne­ra­tie Out­lan­der PHEV, viel Mit­su­bis­hi op de Ne­der­land­se au­to­markt snel te­rug in zijn ver­trouw­de rol van muur­bloem­pje. En dat ter­wijl het gam­ma voor drie­kwart uit suv‘s be­staat. Dat beeld zien we in heel Eu­ro­pa, van­daar dat CEO Ta­kao Ka­to heeft aan­ge­ge­ven dat Mit­su­bis­hi geen nieu­we mo­del­len meer gaat ont­wik­ke­len voor de Eu­ro­pe­se markt. Dat in­ter­pre­te­ren wij als een aan­staand ver­trek. Ben je dol op de 'ge­staal­de per­fec­tie', zo­als dat in de be­gin­ja­ren zo mooi heet­te? Wacht dan niet te lang met de aan­schaf van een Spa­ce Star, ASX, Out­lan­der of Eclip­se Cross.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.