Auto Review - - RIJ-IM­PRES­SIE FER­RA­RI SF90 STRA­DA­LE -

Je leert de au­to al heel snel rij­den op re­flexen, en zelfs met al­le elek­tro­ni­sche bij­stand op non-ac­tief, dreig je nooit de con­tro­le over al­le oer­krach­ten te ver­lie­zen. Na­tuur­lijk wil de de SF90 Stra­da­le vro­lijk met zijn staart kwis­pe­len, als je wat al te en­thou­si­ast het ­gas­pe­daal in­trapt. Maar zo­dra de ­ach­ter­kant uit­breekt, dan ligt de ­vol­maak­te drift voor het op­ra­pen en voel je je­zelf de ko­ning te rijk.

Hoe de SF90 op de open­ba­re weg rijdt? Mis­schien nog wel be­ter dan op het ­cir­cuit! Je bent wel­is­waar nooit in de ­ge­le­gen­heid om van de vol­le­di­ge 1000 pk ge­bruik te ma­ken, maar je laat su­per­cars als de Lam­borg­hi­ni ­Aven­t­a­dor SVJ en McLa­ren 765LT ­mij­len­ver ach­ter je. Een keer­tje gas ge­ven en je kunt een ge­gie­chel on­mo­ge­lijk on­der­druk­ken. De acht­traps trans­mis­sie wis­selt in slechts 200 mil­li­se­con­den van ver­snel­ling en neemt het denk­werk van de be­stuur­der gro­ten­deels over. Een ach­ter­uit ont­breekt, die taak wordt over­ge­no­men door de ­elek­tro­mo­to­ren op de voor­wie­len. Wat het voor­deel daar­van is? Tien ki­lo. Van gro­te klas­se is het di­gi­ta­le in­stru­men­ta­ri­um met zijn ge­bo­gen 16-inch HD- dis­play en tip­toet­sen in het stuur­wiel. Je vindt al­le func­ties met je ogen dicht. Waar je met de SF90 ­Stra­da­le ook komt, je ziet ie­der­een naar hou­vast zoe­ken. Om je pu­bliek weer op adem te la­ten ko­men, be­staat zelfs de mo­ge­lijk­heid om zo’n 20 tot 25 ki­lo­me­ter vol­le­dig elek­trisch - zon­der uit­laat­gas­sen - met de au­to te spe­len. Met de SF90 Stra­da­le be­treedt Fer­ra­ri een scho­ne toe­komst.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.