Re­nault Cap­tur Plug-in Hy­brid

Een van de po­pu­lair­ste com­pac­te suv’s van Ne­der­land krijgt een stek­ker­ver­sie. Een dub­be­le pri­meur, want de Cap­tur E-Tech is de eer­ste plug-in hy­bri­de van het seg­ment én van het merk Re­nault.

Auto Review - - VOORWOORD - Tekst: Bart Smak­man

Al­les of niets. Dat was lan­ge tijd het mot­to van Re­nault als het om elek­trisch rij­den ging. Wil­de je een au­to met een stek­ker, dan liep de ver­ko­per met gro­te pas­sen naar de Re­nault Zoe. Die sim­pe­le aan­pak werk­te ei­gen­lijk best goed en de Zoe werd een ver­koop­suc­ces. Het idee om de om­scha­ke­ling naar elek­trisch rij­den te ver­ge­mak­ke­lij­ken door klan­ten een plug-in hy­bri­de aan te bie­den, werd op het hoofd­kan­toor aan­van­ke­lijk be­ant­woord met af­keu­rend Frans ge­mom­pel. Dat het nu toch ge­beurt, heeft te ma­ken met de steeds stren­ger wor­den­de uit­stoot­nor­men. Een hy­bri­de­au­to zet zo­den aan de dijk, voor­al als je hem zelf kunt op­la­den. Als ko­per pro­fi­teer je ook van de op­le­ving van de plug-in hy­bri­de, want je krijgt al­tijd een au­to met veel paar­den­krach­ten, een au­to­ma­ti­sche trans­mis­sie en een laag ver­bruik. Hoe zui­nig pre­cies, hangt af van je op­laad­dis­ci­pli­ne. Daar komt bij dat wij de eer­ste stek­ker­hy­bri­de zón­der air­co of elek­tri­sche ra­men nog moe­ten te­gen­ko­men. Vaak zijn plug-in hy­bri­des luxe uit­ge­voerd. Maar net als voor vol­le­dig elek­tri­sche au­to’s geldt dat ze nog­al duur in aan­schaf zijn. De Cap­tur E-Tech Plug-in Hy­brid 160 kost maar liefst 33.290 eu­ro. Het is de duur­ste mo­to­ri­se­ring die Re­nault aan­biedt voor de com­pac­te suv.

Drie­maal E- Tech

Re­nault noemt zijn hy­bri­de aan­drijf­lijn ‘E-Tech’ en ge­bruikt ‘m voor de Clio, de Cap­tur en de ge­fa­ce­lif­te Mégane. Af­ge­zien van de klei­ne­re bat­te­rij in de Clio (die je niet zelf kunt op­la­den), werkt de tech­niek in al­le drie au­to’s vol­gens het­zelf­de prin­ci­pe. Een 1,6-li­ter vier­ci­lin­der ben­zi­ne­mo­tor (zon­der tur­bo) wordt on­der­steund door twee elek­tro­mo­to­ren. De krach­tig­ste is ver­bon­den met de au­to­ma­ti­sche trans­mis­sie en de an­de­re is een start­ge­ne­ra­tor. In het ge­val van de Cap­tur en de Mégane ligt er een ac­cu­pak­ket van 9,8 kWh on­der de ach­ter­bank. Goed voor een elek­trisch be­reik van 46 tot 65 ki­lo­me­ter. Voor de groot­ste ran­ge moet je in de be­bouw­de kom blij­ven. Op de snel­weg kun je tot 135 km/h vol­le­dig elek­trisch rij­den. Het fij­ne van het elek­tri­sche rij­pro­gram­ma is dat de aan­drijf­lijn niet bij el­ke teen­kramp di­rect de ver­bran­dings­mo­tor op­trom­melt. Met an­de­re woor­den: het is ge­mak­ke­lijk om veel op stroom te rij­den.

De stek­ker- Cap­tur heeft een ge­com­bi­neerd ver­mo­gen van 160 pk, wat voor een suv in het B-seg­ment best po­tig klinkt. Zijn top­snel­heid van 173 km/h is daar­en­te­gen vrij be­schei­den. Net als een hon­derd­sprint van 10,1 se­con­den. Ter ver­ge­lij­king: de 300 ki­lo (!) lich­te­re Cap­tur TCe 155 met een 155 pk ster­ke tur­bom­o­tor en een au­to­ma­ti­sche trans­mis­sie met dub­be­le kop­pe­ling, zit in 8,6 se­con­den op de 100 km/h. En gaat door tot 202 km/h.

Toch voelt de Cap­tur E-Tech best vlot aan en dat komt door­dat-ie elek­trisch start en op­trekt. Zo ben je als eer­ste weg bij het stop­licht en zo­dra de vaart er­in zit, voegt de stil­le en ver­fijn­de ben­zi­ne­mo­tor zich bij het ge­zel­schap. Het re­sul­taat is een zeer ont­span­nen en com­for­ta­be­le rij­er­va­ring. Ook voelt de aan­drijf­lijn soe­pe­ler dan die van de

Clio E-Tech die we vo­ri­ge maand test­ten. De scha­kel­mo­men­ten val­len am­per op en de Cap­tur E-Tech heeft 20 pk ex­tra en een acht keer zo groot ac­cu­pak­ket om mee te ‘spe­len’. Al­leen weet de zach­te ve­ring van­we­ge het zwa­re ac­cu­pak­ket geen raad met ho­ge drem­pels. De car­ros­se­rie zwiept zo krach­tig op en neer, dat je voort­aan weet hoe yog­hurt zich voelt als je het pak schudt.

Voor het op­la­den van de bat­te­rij kun je een laad­paal van 3,7 kW bij huis la­ten plaat­sen. Die klaart de klus in 3:20 uur. Of je ge­bruikt de mee­ge­le­ver­de laad­ka­bel voor het stan­daard stop­con­tact (2,3 kW) en pro­beert dat een tijd­je. Dan moet je 4:30 uur ge­duld heb­ben.

Te­rug­ver­die­nen

De Cap­tur E-Tech Plug-in Hy­brid 160 is de ide­a­le leer­school voor een vol­le­dig elek­tri­sche au­to: hij laat zien hoe fijn het is om op stroom te rij­den en hoe veel (of hoe wei­nig) ge­doe het is om re­gel­ma­tig op te la­den. De plug-in hy­bri­de is niet vrij­ge­steld van mo­tor­rij­tui­gen­be­las­ting zo­als een Re­nault Zoe, maar dank­zij het po­ten­ti­eel la­ge ver­bruik valt-ie wel in het half­ta­rief. Dat komt neer op cir­ca 114 eu­ro per kwar­taal. Bo­ven­dien is de stroom uit je ei­gen stop­con­tact goedkoper dan de ben­zi­ne uit de pomp.

Zo be­spaar je el­ke maand een paar tien­tjes. Waar­schijn­lijk niet ge­noeg om de ho­ge aan­schaf­prijs van 33.290 eu­ro te­rug te ver­die­nen. Of je moet ‘m vergelijke­n met de eer­der­ge­noem­de Cap­tur TCe 155 met au­to­maat van 31.090 eu­ro en niet met de voor­de­lig­ste In­tens- uit­voe­ring (100 pk met hand­bak: 24.990 eu­ro). Wel­ke In­tens je ook koopt, in al­le ge­val­len krijg je luxe­za­ken als 17-inch licht­me­taal, een na­vi­ga­tie­sys­teem en au­to­ma­ti­sche kli­maat­re­ge­ling. Bij een In­tens is het di­gi­ta­le in­stru­men­ta­ri­um nor­maal 7 inch groot, maar in el­ke Cap­tur E-Tech heb je een 10-inch scherm voor je neus. Dat is mooi mee­ge­no­men.

Al­les of niets. Dat was lan­ge tijd het mot to van Re­nault als het om elek trisch rij­den ging.

Op­la­den duurt 3 tot 4,5 uur. Het ac­cu­pak­ket is 9,8 kWh groot.

Ge­noeg ruim­te voor lan­ge be­stuur­ders en een di­gi­taal in­stru­men­ta­ri­um dat met fraaie grap­hics veel in­for­ma­tie over het hy­bri­de­rij­den deelt.

De Cap­tur E-Tech rijdt com­for­ta­bel, zo­lang je niet te hard over drem­pels den­dert.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.