Slowp­ho­to­grap­hy

Fo­to­gra­fen van te­gen­woor­dig lo­pen maar al te gauw in de val dat al­les snel­ler moet. Snel­ler schie­ten, snel­ler be­wer­ken, snel­ler de­len. Wij la­ten je zien hoe je de­ze haast kunt la­ten voor wat het is en vol­op van het fo­to­gra­fe­ren kunt ge­nie­ten.

CHIP FOTO Magazine - - Inhound -

Neem de tijd en ge­niet van het fo­to­gra­fe­ren.

He­rin­ner je je nog hoe het voel­de als je vroe­ger je ana­lo­ge foto’s liet ont­wik­ke­len? Er was al­tijd een men­ge­ling van voor­pret, span­ning en angst, zo­als wan­neer je op school een proef­werk in­le­ver­de bij de do­cent en daar­bij op het beste hoop­te en te­ge­lij­ker­tijd het slecht­ste ver­wacht­te. Wat als een van je foto’s niets ge­wor­den is? Of meer­de­re, of mis­schien zelfs al­le­maal? Fotografie was in die tijd meer dan al­leen een op­een­vol­ging van na­tuur­kun­di­ge en che­mi­sche pro­ces­sen; het was een acht­baan van emo­ties, het wach­ten op het on­be­ken­de.

Wel­licht klinkt dit een beet­je als­of een groot­va­der zijn klein­kin­de­ren over vroe­ger ver­telt, maar je hoeft he­le­maal niet oud te zijn om je nog de tijd van de ana­lo­ge fotografie te her­in­ne­ren. De fotografie en de ma­nier waar­op ge­fo­to­gra­feerd wordt zijn sinds­dien fun­da­men­teel ver­an­derd. Door de di­gi­ta­li­se­ring heb­ben we in­tus­sen spie­gel­re­flexen en sys­teem­ca­me­ra’s met een ho­ge re­so­lu­tie, zo­als de Ca­non EOS 5DS R en de So­ny Alp­ha 7R II. Daar­naast zijn smartpho­ne­ge­brui­kers al­tijd en over­al in staat om foto’s te ma­ken, de­ze met­een te be­kij­ken en ver­vol­gens op het in­ter­net met vrien­den en fa­mi­lie te de­len. Tus­sen het ma­ken en het be­kij­ken van de foto zit niet meer een paar da­gen, maar slechts een paar se­con­den. Bo­ven­dien be­staan er te­gen­woor­dig ge­heu­gen­kaar­ten met een op­slag­ge­heu­gen van meer­de­re gi­ga­by­tes, ge­noeg voor dui­zen­den foto’s. Dat is wel wat an­ders dan een film­rol­le­tje voor 36 op­na­men.

Tus­sen het ma­ken en het be­kij­ken van een foto zit nog maar een

paar se­con­den

De­ze fo­to­graaf wacht op een zorg­vul­dig ge­ko­zen lo­ca­tie op het juis­te

mo­ment om zijn foto te ma­ken.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.