Be­roem­de foto

Som­mi­ge foto’s zijn we­reld­be­roemd. Je ziet ze re­gel­ma­tig in tijd­schrif­ten, op te­le­vi­sie en op in­ter­net. Maar ken je ook het ver­haal ach­ter de­ze foto’s?

CHIP FOTO Magazine - - Inhound - Door Kris­tel Fol­mer

Het ver­haal ach­ter de foto van ‘de gro­te drie’.

De­ze foto van de hoog­ste ver­te­gen­woor­di­gers van de over­win­nen­de mo­gend­he­den van de Twee­de We­reld­oor­log is ge­maakt tij­dens de con­fe­ren­tie van Pots­dam, in de tuin van kas­teel Ce­ci­lien­hof dat van bom­men be­spaard is ge­ble­ven. Op het mo­ment van de foto zijn twee en een hal­ve maand ver­stre­ken sinds de over­ga­ve van het na­zi­re­gime. De ge­al­li­eer­den on­der­han­del­den over de ver­de­ling van het ver­sla­gen Der­de Rijk en de gren­zen van Duits­land wer­den opnieuw vast­ge­legd. Het ak­koord van Pots­dam werd uit­ein­de­lijk on­der­te­kend door de drie he­ren op de­ze foto.

Het zijn de laat­ste da­gen van Chur­chill als pre­mier. Nog tij­dens de­ze con­fe­ren­tie ver­dween hij na een ver­kie­zings­ne­der­laag van het to­neel. Ver­der had Har­ry S. Tru­man een paar maan­den eer­der de plot­se­ling over­le­den Franklin D. Roo­se­velt op­ge­volgd als de Ame­ri­kaan­se pre­si­dent. De sa­men­komst van ‘de gro­te drie’ had gro­te ge­vol­gen. Op de­ze con­fe­ren­tie wer­den ook de Ja­pan­se voor­waar­den tot over­ga­ve be­paald. Tru­man be­slis­te om het atoom­wa­pen in te zet­ten om snel een ein­de te ma­ken aan de oor­log te­gen Ja­pan. Daar­op wer­den twee atoom­bom­men ge­wor­pen op Hi­ro­s­hi­ma en Na­gas­a­ki.

Sta­lin had in­tus­sen com­mu­nis­ti­sche re­ge­rin­gen ge­ïn­stal­leerd in Oost-Eu­ro­pa. Door het ver­dwij­nen van Chur­chill uit de we­reld­po­li­tiek werd aan Sta­lin nau­we­lijks meer te­gen­wicht ge­bo­den. Hier­na groei­de de kloof (het IJ­ze­ren Gor­dijn) tus­sen West- en Oost-Eu­ro­pa ge­lei­de­lijk aan ver­der, wat uit­mond­de in de Kou­de Oor­log.

Er zijn meer ver­e­ni­gin­gen die zich­zelf de term “de gro­te drie” toe-ei­ge­nen. Maar of die drie een­he­den de­zelf­de ef­fec­ten op de we­reld heb­ben ge­had … ?

Van links naar rechts: Chur­chill, Tru­man en Sta­lin (25 ju­li 1945).

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.