Culinaire fotografie

In kook­tijd­schrif­ten ziet het er al­tijd zo per­fect en heer­lijk uit. Toch hoeft een mooie culinaire foto niet zo heel moei­lijk te zijn. Al­les wat je voor dit pro­ject no­dig hebt, zijn een raam, een bak­plaat, vet­vrij pa­pier en na­tuur­lijk lek­ker eten.

CHIP FOTO Magazine - - Inhound -

Ko­ken, schie­ten, ge­nie­ten.

CHIP FOTO ma­ga­zi­ne wordt ge­maakt door mis­schien wel de gul­zig­ste re­dac­tie van de he­le we­reld. We hou­den van lek­ker eten en we hou­den er al net zo­veel van om daar foto’s van te ma­ken. An­ders dan je mis­schien zou ver­wach­ten, heb­ben we de foto hier­naast niet in on­ze pro­fes­si­o­ne­le fo­to­stu­dio ge­maakt, maar ge­woon in de keu­ken thuis, zon­der veel ap­pa­ra­tuur. Voor de foto ge­bruik­ten we al­leen een So­ny

Alp­ha 7 II met een ge­leend 90 mm-ob­jec­tief. Een raam op het oos­ten zorg­de voor het zach­te licht op de to­ma­ten­soep. Een goe­de culinaire foto ver­eist geen pro­fes­si­o­ne­le ap­pa­ra­tuur, maar voor­al een goed door­dach­te com­po­si­tie. Het moet met­een dui­de­lijk zijn wie de ster van de foto is. In dit ge­val staat de soep dui­de­lijk op de voor­grond en die­nen de an­de­re ele­men­ten zo­als de wor­tel­ba­guet­te als de­co­ra­tie­ve ex­tra’s die de foto niet over­la­den.

1 On­der- en ach­ter­grond

De on­der- en zijn ach­ter­grond zijn enorm be­lang­rijk in een culinaire foto. Na­tuur­lijk is het eten de ech­te ster van de foto. Maar ook de hel­der­ste ster ver­liest zijn glans in een cha­o­ti­sche om­ge­ving. Af­han­ke­lijk van de uit­stra­ling die je de foto wilt mee­ge­ven, komt een ach­ter­grond met an­de­re huis­hou­de­lij­ke ar­ti­ke­len in aan­mer­king. Voor on­ze foto heb­ben we bij­voor­beeld een bak­plaat met een ver­sle­ten op­per­vlak een nieu­we be­stem­ming ge­ge­ven. Je kunt ook je toe­vlucht zoe­ken tot ta­fel­la­kens of na­tuur­te­gels. De mo­ge­lijk­he­den zijn ein­de­loos.

3 Voor­be­rei­den

Er zijn on­ein­dig veel mo­ge­lijk­he­den om eten te be­rei­den en te ver­sie­ren en er is er geen die de eni­ge goe­de is. Pro­beer dus veel uit, tot­dat het re­sul­taat je be­valt. Zorg er wel voor dat al­le items, of het nu om bij­ge­rech­ten of het hoofd­ge­recht gaat, dui­de­lijk te her­ken­nen zijn voor de kij­ker en stem de kleu­ren op el­kaar af. Als je wilt be­gin­nen met culinaire fotografie, is het ook een goed idee te be­gin­nen met eten waar­van de aan­blik niet zo snel ver­an­dert. Denk bij­voor­beeld aan soep, brood­jes en ge­bak.

2

Dif­fuus licht

On­der­wer­pen als to­ma­ten en an­de­re ver­se pro­duc­ten zien er in een na­tuur­lijk, dif­fuus licht ex­tra lek­ker uit. Een ge­woon raam is daar­om vol­doen­de voor het uit­lich­ten. Om­dat je dan ook af­han­ke­lijk bent van de stand van de zon en de be­wol­king, schiet je je foto’s in­dien mo­ge­lijk bij een raam op het noor­den of an­ders plak je het glas af met vet­vrij pa­pier. Hier­door krijg je bij di­rect zon­licht toch dif­fuus licht. Als je een sys­teem­flit­ser hebt, kun je die ook los­ge­kop­peld ge­brui­ken in com­bi­na­tie met een soft­box.

4 Ge­zichts­punt

De culinaire fotografie kent twee klas­sie­ke per­spec­tie­ven: het door ons ge­ko­zen ge­ko­zen per­spec­tief van bo­ven en het per­spec­tief van de ‘gast’, dus van de­ge­ne die aan ta­fel zit, recht voor het ge­recht. Van­uit het ge­zichts­punt van de gast ziet het eten er heel na­tuur­lijk en be­reik­baar uit, ter­wijl het vo­gel­per­spec­tief voor­al ide­aal is voor pot­ten en kom­men. Je kunt dan goed zien wat er in zit. Werk in bei­de ge­val­len van sta­tief, om­dat het na­tuur­lij­ke licht vaak lan­ge slui­ter­tij­den ver­eist.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.