Tam­ron 10-24

New York? Dat vraagt om groot­hoek! Met een kor­te brand­punts­af­stand maak je in de­ze stad ge­wel­di­ge foto’s.

CHIP FOTO Magazine - - Inhound - Door Flo­ri­an Schus­ter

Ge­wel­di­ge foto’s met een kor­te brand­punts­af­stand.

Vier da­gen naar New York – wat voor ob­jec­tie­ven neem je dan ei­gen­lijk mee? Een paar we­ken voor mijn ste­den­trip af­ge­lo­pen voor­jaar in­tro­du­ceer­de Tam­ron zijn nieu­we groot­hoek en ik be­dacht dat ik de voor­gan­ger ja­ren ge­le­den ook in New York in de prak­tijk heb getest. Het duur­de daad­wer­ke­lijk tot de dag voor ik ver­trok voor ik de Tam­ron 10-24mm in han­den had – een van de eer­ste exem­pla­ren met een Ni­kon-vat­ting.

Op een camera met APS-C-sen­sor heeft het ob­jec­tief een be­reik dat over­een­komt met 15 tot 36 mil­li­me­ter op klein­beeld.

Dat is meer dan an­de­re groot­hoek­zooms bie­den. Er zijn na­tuur­lijk wel een paar mo­men­ten ge­weest dat ik on­der­weg dacht ‘goh, nu had ik graag een te­le­lens ge­had’, maar ei­gen­lijk heeft het wel iets be­vrij­dends om met maar één ob­jec­tief te wer­ken en zon­der gro­te ca­me­ra­tas door Man­hat­tan te wan­de­len.

Pri­ma uit­rus­ting en au­to­fo­cus

In het voor­jaar kan het weer in New York wis­sel­val­lig zijn, maar de stad is in ie­der weer­ty­pe een pa­ra­dijs voor fo­to­gra­fen en zelfs op de po­pu­lai­re plek­ken is het net even iets rus­ti­ger dan in hart­je zo­mer. Om­dat we al va­ker in New York zijn ge­weest, had ik wei­nig be­ziens­waar­dig­he­den op mijn lijst­je staan, maar een paar din­gen moch­ten toch echt niet ont­bre­ken. Denk aan het nieu­we World Tra­de Cen­ter, waar in­mid­dels het nieu­we sta­ti­ons­ge­bouw Ocu­lus ge­o­pend is. De in­druk­wek­ken­de ar­chi­tec­tuur van het ge­bouw kun je het beste vast­leg­gen met een ul­tragroot­hoek­ob­jec­tief. Om­dat het bui­ten al

sche­mert, ben ik blij met de paar stops mar­ge die ik krijg door­dat het ob­jec­tief een beeldsta­bi­li­sa­tor heeft – als eni­ge ul­tragroot­hoek met Ni­kon-vat­ting, ove­ri­gens.

Bij wei­nig licht merk je ook hoe goed de au­to­fo­cus is. Zelfs in de nach­te­lijk ver­lich­te stad re­a­geert het sys­teem snel en tref­ze­ker. Dank­zij de ul­tra­so­ne mo­tor werkt hij ook nog ex­treem stil. Dat blijkt ook la­ter, na mijn ste­den­trip, wan­neer het ob­jec­tief in ons test­lab mag la­ten zien wat hij kan.

De vol­gen­de dag is het stra­lend weer en lo­pen we over Fifth Ave­nue. Bij het Fla­ti­ron Buil­ding blijkt dat we pre­cies op tijd zijn: we hoe­ven maar heel even te wach­ten voor­dat de zon pre­cies langs het ge­bouw schijnt. Dank­zij de kor­te brand­punts­af­stand kan ik dicht bij het ge­bouw blij­ven en heb ik geen sto­ren­de ele­men­ten in de voor­grond op de foto. Ik wil­de licht­vlek­ken op de foto krij­gen, dus heb ik een paar stops ge­di­a­frag­meerd en een paar test­fo­to’s ge­maakt. Door de di­rec­te in­stra­ling van de zon krijg je in­der­daad wel dia­frag­ma­s­ter­ren te zien, maar ze wer­den niet echt mooi, dus heb ik ze la­ter in Pho­to­shop weer ver­wij­derd.

Pri­ma beeld­kwa­li­teit

Groot­hoek­zoom­ob­jec­tie­ven heb­ben wat beeld­kwa­li­teit be­treft vaak te ma­ken met drie pro­ble­men: te ster­ke vig­net­te­ring, te­gen­val­len­de scherp­te in de hoe­ken en ver­te­ke­ning. Dat zien we ook te­rug bij de Tam­ron, maar wel pas na be­stu­de­ring van de re­sul­ta­ten in het test­lab. In de prak­tijk val­len de ef­fec­ten nau­we­lijks op. Waar­schijn­lijk om­dat de pro­ble­men het sterkst zijn bij open dia­frag­ma en dat heb ik wei­nig ge­bruikt. Als je een paar stops dia­frag­meert, wor­den de­ze is­sues dui­de­lijk veel min­der sterk.

Op on­ze laat­ste dag in New York heb ik nog een keer wat test­fo­to’s ge­scho­ten om te zien hoe sterk de scherp­te­val aan de rand is. Een van die test­beel­den is de foto van de Qu­eens­boro Brid­ge op de vol­gen­de pa­gi­na. Met een paar stops dia­frag­me­ren heb ik er niets op aan te mer­ken. De scherp­te is goed en er zijn geen sto­ren­de aber­ra­ties zicht­baar.

On­der de streep is de con­clu­sie in het test­lab ver­ge­lijk­baar met mijn prak­tijk­con­clu­sie, met de sco­re ‘goed’. Meer zit er ook niet in – tot nu toe is geen en­kel groot­hoek­zoom­ob­jec­tief er­in ge­slaagd in on­ze tests ‘zeer goed’ te sco­ren. De Tam­ron doet het in ie­der ge­val een stuk be­ter dan zijn voor­gan­ger, zo­wel in het test­lab als in mijn ei­gen ver­ge­lij­king. Eén ding weet ik ze­ker: dit was niet de laat­ste ste­den­trip waar­op ik met de nieu­we Tam­ron 10-24mm ge­fo­to­gra­feerd heb. Vol­gen­de keer ho­pe­lijk weer in New York.

Con­clu­sie

Met brand­punts­af­stan­den van om­ge­re­kend 15 tot 36 mil­li­me­ter heeft de­ze nieu­we Tam­ron een gro­ter be­reik dan de mees­te groot­hoek­zoom­ob­jec­tie­ven. Hier­mee wordt hij bij een ste­den­trip ook bruik­baar als een all­round-ob­jec­tief. Het is een uit­ste­kend ob­jec­tief: goed ge­bouwd en met een pri­ma au­to­fo­cus. En met een beeldsta­bi­li­sa­tor, die in de prak­tijk erg pret­tig is in si­tu­a­ties met wei­nig licht.

“Bij een vol­gen­de ste­den­trip wil ik de­ze Tam­ron weer mee­ne­men.”

Flo­ri­an Schus­ter

In New York kun je heel vaak dit soort foto’s ma­ken. Ze wor­den het mooist als de blau­we lucht en de wol­ken weer­spie­ge­len in de gla­zen ge­vels.

Nor­maal is het las­tig om het op­val­len­de Fla­ti­ron Buil­ding, op de krui­sing van Broad­way en Fifth Ave­nue, in zijn ge­heel

op de foto te krij­gen. Met een ul­tragroot­hoek­ob­jec­tief lukt het wel en hoef je geen enor­me

af­stand te ne­men.

Dank­zij de brand­punts­af­stand van 15 mil­li­me­ter komt het ge­bouw Ocu­lus van de World Tra­de Cen­ter Trans­porta­ti­on Hub goed tot zijn recht.

Een in­ge­bouw­de beeldsta­bi­li­sa­tor is een zeld­zaam­heid bij groot­hoek­zoom­ob­jec­tie­ven.

De nieu­we 10-24mm haalt een ho­ge re­so­lu­tie tot in de hoe­ken, al­leen niet bij open dia­frag­ma. Bij f9 wordt de Qu­eens­boro Brid­ge juist hart­stik­ke scherp af­ge­beeld.

De vig­net­te­ring is bij groot­hoek­ob­jec­tie­ven al­tijd op­val­len­der aan­we­zig dan bij stan­daard­zooms. Bij de­ze lens is hij nau­we­lijks sto­rend, maar een hal­ve stop min­der zou be­ter zijn.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.