Agen­da

Laat je als fo­to­graaf in­spi­re­ren door het werk van an­de­ren. Hier vind je een over­zicht van ten­toon­stel­lin­gen, beur­zen en an­de­re fo­to­gra­fie­ge­re­la­teer­de eve­ne­men­ten in de ko­men­de tijd.

CHIP FOTO Magazine - - Inhound -

De­ze foto-ex­po­si­ties en eve­ne­men­ten mag je niet mis­sen.

Ve­ne­zu­e­la in cha­os

Een ten­toon­stel­ling met werk van do­cu­men­tai­re en con­cep­tu­e­le Ve­ne­zo­laan­se fo­to­gra­fen die hun ver­haal ver­tel­len over de cha­os waar­in hun land mo­men­teel ver­keert. Het so­ci­a­lis­ti­sche be­wind van de aan­van­ke­lijk po­pu­lai­re Cha­vez en zijn op­vol­ger Ma­du­ro kon het lang uit­zin­gen dank­zij de in­kom­sten uit de enor­me olie­voor­raad van Ve­ne­zu­e­la, maar de olie­markt is in­ge­stort en het land heeft te lij­den on­der ver­re­gaan­de cor­rup­tie en af­braak van de­mo­cra­tie. De su­per­mark­ten zijn leeg en cri­mi­na­li­teit viert hoog­tij. Pro­tes­ten wor­den steeds in­ten­ser. De­ze ten­toon­stel­ling is een (iden­tie­ke) voort­zet­ting van de ten­toon­stel­ling die af­ge­lo­pen zo­mer plaats­vond.

Van 1 sep­tem­ber t/m 24 sep­tem­ber

Noor­der­licht Pho­to­gal­lery, Gro­nin­gen.

www.noor­der­licht.com

Su­zy Em­bo. Ar­tis­te pho­to­grap­he - Pho­to­grap­he d’ar­tis­tes

Su­zy Em­bo (1936) is een be­lang­rij­ke fi­guur uit de Bel­gi­sche na­oor­log­se avant-gar­de, zo­wel als ar­tis­te pho­to­grap­he met haar ge­ab­stra­heer­de beel­den, ca­me­ra­lo­ze ex­pe­ri­men­ten en an­de­re kunst, als pho­to­grap­he d’ar­tis­tes. In die laat­ste hoe­da­nig­heid fo­to­gra­feer­de zij tal van kun­ste­naars, zo­als de Co­bra-kun­ste­naar Pier­re Ale­ch­ins­ky, Chris­ti­an Dotre­mont, Corn­eil­le Han­no­set, Ka­rel Ap­pel en An­dré Bre­ton.

Van 23 ju­ni t/m 8 ok­to­ber

Fo­to­mu­se­um Ant­wer­pen

www.fo­to­mu­se­um.be

Se­bas­tião Sal­ga­do – Ge­ne­sis

Ge­ne­sis is het mag­num opus van de we­reld­be­roem­de Bra­zi­li­aan­se fo­to­graaf Se­bas­tião Sal­ga­do (1944). Voor de­ze fo­to­se­rie maak­te Sal­ga­do meer dan der­tig rei­zen en be­zocht hij meer dan veer­tig lan­den, waar­on­der avon-

tuur­lij­ke be­stem­min­gen als An­tarc­ti­ca en Pa­ta­go­nië. Soms fo­to­gra­feer­de hij bij ex­tre­me kou of hit­te en lang niet al­tijd zon­der ge­vaar voor ei­gen le­ven. Het re­sul­taat is een se­rie van 250 foto’s van na­tuur, die­ren en men­sen: van ijs­ber­gen en glet­sjers tot wal­vis­sen, pin­gu­ïns, zee­oli­fan­ten en al­ba­tros­sen.

Van 15 ju­ni ver­lengd t/m 22 ok­to­ber

Ne­der­lands Fo­to­mu­se­um, Rot­ter­dam

www.ne­der­lands­fo­to­mu­se­um.nl

Als­of er iets te kie­zen valt

De Bel­gi­sche fo­to­graaf Lie­ven Her­re­man toont in zijn reeks Als­of er iets te kie­zen valt fra­gie­le zwart-wit­beel­den van naak­te vrou­wen, de­cors en in­te­ri­eurs waar­mee hij de gren­zen van ver­bon­den­heid af­tast. Wan­neer wordt het kij­ken voy­eu­ris­me? Zijn nieuws­gie­rig­heid en ver­lan­gen om te cre­ë­ren drij­ven Her­re­man tot con­fron­te­ren­de beel­den die een veel­heid aan emo­ties en as­so­ci­a­ties op­roe­pen: van twij­fel en boos­heid tot ont­hech­ting en op­stan­dig­heid. De beel­den zijn zo­wel vol als leeg. Her­man toont en ver­bergt.

Van 9 sep­tem­ber tot 28 ok­to­ber 2017

Ingrid Deuss Gal­lery, Ant­wer­pen

www.in­grid­deuss­gal­lery.com

Alep­po

Hoe ver­beeld je het cul­tuur­his­to­ri­sche be­lang van één van de oud­ste ste­den van de we­reld? Alep­po was de af­ge­lo­pen tijd vrij­wel con­ti­nu in het nieuws van­we­ge het con­flict dat zich daar af­speelt. Het on­ver­mij­de­lijk ge­volg is een on­vol­le­dig en ge­kleurd beeld: de stad wordt ge­mi­ni­ma­li­seerd tot brand­haard en zijn oud-in­wo­ners tot vluch­te­lin­gen. Het Tro­pen­mu­se­um wil zijn be­zoe­kers meer la­ten zien van de­ze bij­zon­de­re stad. Een ma­quet­te van Alep­po uit ei­gen col­lec­tie vormt het mid­del­punt van de­ze ten­toon­stel­ling, daar­naast zijn films en af­fi­ches te zien en foto’s van on­der an­de­re Stan­ley Gr­ee­ne en Zil­ve­ren Camera-win­naar Ed­dy van Wes­sel.

Van 30 april t/m 31 de­cem­ber

Tro­pen­mu­se­um, Am­ster­dam

www.tro­pen­mu­se­um.nl

Anoek Ste­ke­tee – Staat­loos

Sinds 1975 or­ga­ni­seert het Rijks­mu­se­um jaar­lijks de ten­toon­stel­ling Do­cu­ment Ne­der­land waar­voor een Ne­der­land­se fo­to­graaf wordt ge­vraagd een ac­tu­eel maat­schap­pe­lijk on­der­werp cen­traal te stel­len. In eer­de­re ja­ren zijn on­der meer Hans Aars­man (1984), Da­na Lixen­berg (2011) en Ca­rel van Hees (2016) ge­vraagd. Voor 2017 kreeg Anoek Ste­ke­tee de op­dracht het the­ma ‘staat­loos’ in beeld te bren­gen. We­reld­wijd zijn naar schat­ting 10 mil­joen men­sen staat­loos. Als je staat­loos bent, heb je geen of­fi­ci­ë­le na­ti­o­na­li­teit, geen pas­poort en geen rech­ten. In fei­te be­sta je niet.

6 ok­to­ber 2017 t/m 7 ja­nu­a­ri 2018

Phi­lips­vleu­gel, Rijks­mu­se­um, Am­ster­dam

www.rijks­mu­se­um.nl

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.