Ni­kon D7500

Het lijkt als­of Ni­kon bij de up­gra­de van de D7200 her en der wat be­zui­nigd heeft. Wie ech­ter be­ter kijkt, ziet al snel dat de D7500 juist be­ter scoort op de on­der­de­len die echt be­lang­rijk zijn.

CHIP FOTO Magazine - - Inhound - Door Ton Heij­nen

Dit toe­stel scoort goed op be­lang­rij­ke pun­ten.

Hij heeft vier me­ga­pixel min­der, er is nog maar één sd-slot in plaats van twee en de dis­play heeft wat min­der pixels. Op het eer­ste ge­zicht lijkt de D7500, als je hem ver­ge­lijkt met de D7200, een klei­ne stap te­rug, ter­wijl de prijs een paar hon­derd eu­ro ho­ger ligt. Niets is ech­ter min­der waar, want de D7500 doet het op an­de­re ge­bie­den weer stuk­ken be­ter. Hij pres­teert zelfs zo goed dat hij op de der­de plaats in on­ze top­lijst be­landt.

Een D500 ‘light’

Je moet de­ze APS-C-camera ei­gen­lijk niet be­schou­wen als op­vol­ger van de D7200, maar als een D500 die ge­krom­pen is tot het for­maat van een spie­gel­re­flex uit de mid­den­klas­se. Dat zie je voor­al aan de sen­sor, met twin­tig me­ga­pixel en een iso-be­reik van 100 tot 51.200 dat uit­breid­baar is tot 50 res­pec­tie­ve­lijk 1,6 mil­joen. Die ge­tal­len doen niet ge­heel toe­val­lig den­ken aan de sen­sor van de D500: het gaat om de­zelf­de sen­sor. Dat mer­ken we ook in ons test­lab, waar we scher­pe re­sul­ta­ten haal­den met 1685 lij­nen­pa­ren per beeld­hoog­te. De scherp­te

neemt tot iso 3200 in slechts klei­ne stap­jes af en pas van­af iso 6400 wor­den die stap­pen gro­ter. Voor de de­tail­weer­ga­ve en de ruis­pres­ta­ties gel­den de­zelf­de gren­zen. Toch le­ve­ren de ho­ge­re waar­des tot iso 25.600 nog ge­noeg scherp­te en de­tails om foto’s op A4-for­maat af te druk­ken. Van­af iso 51.200 wor­den kleu­ren wat min­der fel en gaat het con­trast ook echt ach­ter­uit.

De­ze pres­ta­ties bren­gen een paar voor­de­len met zich mee. De Ni­kon D7500 is uit­ste­kend ge­schikt voor si­tu­a­ties met wei­nig licht en plek­ken waar je niet wilt flit­sen. Daar­naast is de ho­ge licht­ge­voe­lig­heid erg pret­tig voor sport­fo­to­gra­fie, om­dat je ook op een be­wolk­te dag nog met ex­treem kor­te slui­ter­tij­den kunt wer­ken. Na­tuur­lijk heb je voor sport­fo­to­gra­fie ook een snel au­to­fo­cus­sys­teem no­dig, maar ook daar heeft Ni­kon aan ge­dacht. De D7500 doet het met 51 fo­cus­vel­den in plaats van de 153 van de D500, maar heeft ver­der wel de­zelf­de au­to­fo­cus­mo­du­le met de­zelf­de pres­ta­ties. De fa­se­de­tec­tie heeft bij dag­licht en bij sche­me­ring vol­doen­de aan 0,21 se­con­de om scherp te stel­len. Tot slot zorgt ook de de se­rie­fo­tofuc­tie van 8,1 foto’s per se­con­de er­voor dat de D7500 uit­ste­kend ge­schikt is om snel be­we­gen­de on­der­wer­pen vast te leg­gen. Kies je voor jpeg als be­stands­for­maat, dan kun je se­ries schie­ten van wel hon­derd beel­den. Bij raw-be­stan­den houdt de camera het on­ge­veer half zo lang vol.

Veel knop­pen

In te­gen­stel­ling tot de D7200 is er nog maar ruim­te voor één kaartje. Vol­gens Ni­kon werd in dit markt­seg­ment het dub­be­le kaarts­lot nau­we­lijks ge­bruikt. Het is wel ver­stan­dig om snel­le kaar­ten te ge­brui­ken, want de scher­pe vi­deo­mo­dus met ul­tra HD-re­so­lu­tie en 30 beel­den per se­con­de zorgt voor een ste­vi­ge stroom aan da­ta. Tij­dens het fil­men heb je de mo­ge­lijk­heid om los­se beel­den als jpeg op te slaan. Voor be­ter geluid is er een mi­cro­foon­aan­slui­ting met ni­veau­re­ge­ling en ter con­tro­le kun je ook een hoofd­te­le­foon aan­slui­ten. Scherp­stel­len tij­dens het fil­men gaat erg ge­mak­ke­lijk dank­zij het op­klap­ba­re tou­chs­creen van 3,2 inch. Door met je vin­ger op het scherm te tik­ken, veran­der je het scherp­stel­punt. Het scherp­stel­len tij­dens fil­men en in li­ve-view duurt on­ge­veer een se­con­de en dat is be­dui­dend lang­za­mer dan bij weer­ga­ve door de zoe­ker. Ove­ri­gens is het nu ook mo­ge­lijk om door het me­nu te na­vi­ge­ren met het tou­chs­creen. Het eni­ge na­deel van het scherm is het ont­bre­ken van wit­te sub­pixels, waar­door de af­lees­baar­heid in fel zon­licht min­der goed is dan bij de D7200.

Ver­der heb­ben we wat uit­rus­ting be­treft niets te kla­gen. De mag­ne­si­um be­hui­zing weegt zo’n 720 gram en is af­ge­dicht te­gen stof en spat­wa­ter. Ook ligt de camera erg pret­tig in de hand, met een erg goed ont­wor­pen hand­greep. Aan de rech­ter­kant vind je twee in­stel­wie­len voor het aan­pas­sen van de be­lich­ting en een ver­lich­te sta­tus­dis­play. Aan de an­de­re kant is plaats ge­maakt voor het pro­gram­ma­keu­ze­wiel en een ex­tra wiel voor de trans­port­mo­dus. Ni­kon heeft daar­naast nog ze­ven­tien knop­pen ver­deeld over het ap­pa­raat. De iso-waar­de, be­lich­tings­cor­rec­tie (van vijf stops in ie­de­re rich­ting) en AE-lock krij­gen ei­gen knop­pen. Knop­pen voor wit­ba­lans, beeld­kwa­li­teit en licht­me­ting heb­ben een dub­be­le func­tie, af­han­ke­lijk van het ge­ko­zen op­na­me­pro­gram­ma. Als je gro­te­re spie­gel­re­flex­mo­del­len ge­wend bent, dan heb je een kor­te in­werk­tijd no­dig, maar het went snel.

Con­clu­sie

Boven­staand ver­haal klinkt als­of de D7500 een uit­ste­ken­de keu­ze is – en dat is hij ook. De prijs van zo’n 1500 eu­ro is wat aan de ho­ge kant, maar al­les­zins re­de­lijk als je kijkt naar zijn uit­rus­ting en pres­ta­ties. De beeld­kwa­li­teit is erg goed, de au­to­fo­cus is ont­zet­tend snel en we mis­sen wei­nig za­ken bij de uit­rus­ting. Een ex­tra kaarts­lot was leuk ge­weest voor als je raw- en jpeg-be­stan­den se­pa­raat wilt op­slaan of als je veel wilt fil­men. Maar als zijn voor­gan­ger die func­tie niet had ge­had, had er nu ook nie­mand ge­treurd over het ont­bre­ken er­van.

“De Ni­kon D7500 ver­o­vert door zijn goe­de pres­ta­ties de der­de plek.”

Ton Heij­nen

De hel­de­re zoe­ker heeft een weer­ga­ve van 100% en een na­bij­heids­sen­sor. De ver­gro­ting van 0,63x had wat be­ter ge­kund. Om te fil­men, moet je eerst li­ve-view ac­ti­ve­ren.

Het in­ge­bouw­de op­klap­flit­ser­tje heeft een be­reik van on­ge­veer twaalf me­ter.

Ty­pisch voor Ni­kon, de groe­ne punt­jes naast de­ze twee knop­pen. Houd ze al­le­bei in­ge­drukt en je her­stelt de in­stel­lin­gen.

De ge­me­ten re­so­lu­tie ligt iets la­ger dan bij de D7200, maar dat komt sim­pel­weg om­dat de sen­sor vier me­ga­pixel min­der heeft. De ge­me­ten sco­re van ca. 1700 lij­nen­pa­ren per beeld­hoog­te is nog steeds bij­zon­der goed.

Tot iso 3200 is er niets aan de hand en van­af iso 6400 wordt ruis zicht­baar en ne­men de­tails af. Toch zijn iso 12.800 en 51.200 nog bruik­baar voor klei­ne af­druk­k­ken. Ho­ge­re iso-waar­des heb­ben in de prak­tijk geen zin meer.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.