Mo­ni­to­ren voor fo­to­gra­fen

Pixels, in­ches, aan­slui­tin­gen, beeld­ver­hou­ding en soor­ten pa­nels. Er zijn veel za­ken waar je op moet let­ten als je een nieu­we mo­ni­tor koopt. En die ei­sen zijn voor ga­mes, kan­toor­toe­pas­sin­gen en fotografie weer heel ver­schil­lend. Voor fo­to­gra­fen die een ni

CHIP FOTO Magazine - - Inhound - Door Ton Heij­nen

We zet­ten de beste koop­tips op een rij.

Als je na het fo­to­gra­fe­ren thuis­komt en je foto’s be­werkt op je com­pu­ter, ge­bruik je je mo­ni­tor om het re­sul­taat te be­pa­len. In het he­le pro­ces van beeld­be­wer­king vormt de mo­ni­tor een be­lang­rijk on­der­deel. Ben je op zoek naar een nieuw beeld­scherm, dan is het voor een fo­to­graaf erg be­lang­rijk om op een paar za­ken te let­ten en niet zo­maar de eer­ste de beste mo­ni­tor te ko­pen.

Het eer­ste cri­te­ri­um is vaak het for­maat. Mo­ni­to­ren van 21 tot 24 inch met een re­so­lu­tie van 1920 x 1080 pixels zijn al ve­le ja­ren de stan­daard. De laat­ste ja­ren zijn gro­te­re scher­men een stuk be­taal­baar­der ge­wor­den. De­ze mo­del­len van 27 tot 30 inch met zo­ge­naam­de ‘Quad HD’-re­so­lu­tie (2560 x 1440 pixels) bie­den meer werk­ruim­te te­gen een ge­rin­ge meer­prijs.

Veel pixels op een klei­ner op­per­vlak, dat

zorgt voor fan­tas­tisch scher­pe beel­den.

Kijk maar naar een smartpho­ne met full-HD re­so­lu­tie op een scherm van 5 inch. Tekst ziet er op zo’n scherm enorm scherp uit. En zo zijn er dus ook 4K-scher­men van een vrij klein for­maat (24 inch is voor 4K best klein). On­der Win­dows werk­ten dit soort scher­men in het ver­le­den niet pret­tig, om­dat de in­ter­fa­ce niet goed werd ge­schaald en je dus ge­con­fron­teerd werd met ex­treem klei­ne be­die­nings­ele­men­ten. Sinds Win­dows 10 werkt het scha­len van de ver­schil­len­de ele­men­ten van het be­stu­rings­sys­teem ge­luk­kig pri­ma. Op dit soort klei­ne 4K-scher­men wor­den foto’s heel scherp weer­ge­ge­ven, maar die enorm ho­ge ppi-waar­de heeft ook na­de­len. Om­dat de in­di­vi­du­e­le pixels erg klein zijn, wordt het las­tig om de scherp­te van een foto op pixel­ni­veau te be­oor­de­len. Dan is het vaak no­dig om ex­tra in te zoo­men naar 200%. Als je por­te­mon­nee en de ruim­te op je bu­reau het toe­la­ten, is een 4K-scherm een pri­ma keu­ze, maar kies in dat ge­val wel voor min­stens 30 inch. Tip 1 is dus: koop veel, maar niet te veel pixels en kies an­ders voor een gro­ter scherm.

Pa­nel­dis­cus­sie

Een an­der be­lang­rijk punt is de ge­bruik­te dis­play­tech­niek. Voor de weer­ga­ve van het beeld wordt in de mo­ni­tor een zo­ge­naamd ‘pa­nel’ ge­bruikt, waar­voor ver­schil­len­de fa­bri­ca­ge­tech­nie­ken be­staan. De goed­koop­ste scher­men ma­ken ge­bruik van twi­sted ne­ma­tic-tech­niek. De­ze TN-pa­nels zijn goed­koop en heb­ben een ho­ge ver­ver­sings­snel­heid. Daar­om wor­den ze vaak ge­bruikt als all­round-mo­ni­tor voor desktops en zijn ze ook po­pu­lair bij ga­mers. De kleur­weer­ga­ve van dit soort pa­ne­len valt ech­ter te­gen en ook de kijk­hoek is be­perkt. Dat laat­ste her­ken je waar­schijn­lijk wel van goed­ko­pe­re lap­tops, waar­bij de kleur en het con­trast al snel ver­an­de­ren als je in een an­de­re hoek naar het scherm kijkt. Bij desktop­mo­ni­to­ren is het ef­fect min­der sterk dan bij een lap­top, maar het is ze­ker aan­we­zig.

Denk je nu dat dat geen pro­bleem is om­dat je niet raar gaat be­we­gen voor je scherm, dan heb je het mis. Bij een gro­te­re mo­ni­tor speelt dit pro­bleem na­me­lijk ook al wan­neer je stil blijft zit­ten. Im­mers is het ver­schil in kijk­hoek tus­sen het mid­den van het beeld en de rand gro­ter dan bij klei­ne­re mo­ni­to­ren. In de pro­duct­ca­te­go­rie van 27-inch mo­ni­to­ren vind je best veel mo­del­len met TN-pa­nels. Ga­men op een groot scherm met ho­ge re­so­lu­tie is dan ook erg in­druk­wek­kend, maar wat ons be­treft is de­ze tech­niek niet ge­schikt voor fo­to­gra­fen.

De mees­te 24-inch mo­del­len en ook veel an­de­re mo­del­len gro­ter dan 27 inch heb­ben pa­ne­len met een an­de­re tech­niek: in-pla­ne swit­ching, kort­weg IPS. De­ze tech­niek zorgt voor een betere kleur­weer­ga­ve en een be­ter con­trast.

Daar­naast zijn er nog VA-pa­ne­len (ver­ti­cal align­ment). Net als bij IPS is de kleur­weer­ga­ve van de­ze pa­ne­len stuk­ken be­ter dan bij TN. De kijk­hoek is iets min­der breed dan bij een IPS-pa­neel, maar daar staat een betere zwart­weer­ga­ve te­gen­over. Dat laat­ste zorgt ook voor een ho­ger con­trast. Pro­fes­si­o­ne­le mo­ni­to­ren voor vormgevers zijn vaak uit­ge­rust met dit soort pa­ne­len.

Kleur­ruim­te

Een scherm met goed con­trast en ac­cu­ra­te kleur­weer­ga­ve is be­lang­rijk. Het gaat er daar­bij ook om hoe­veel kleu­ren wor­den weer­ge­ge­ven en in wel­ke kleur­ruim­te. Kleur­ruim­te is een ma­nier om aan te dui­den welk be­reik aan kleu­ren een mo­ni­tor kan weer­ge­ven. Fa­bri­kan­ten scher­men hier­bij nog­al graag met

im­po­san­te cij­fers, zo­als de mo­ge­lijk­heid om 100% sRGB te to­nen. Dat klinkt in­te­res­sant, maar sRGB is geen heel spe­ci­a­le kleur­ruim­te. Bij de betere mo­ni­to­ren wordt ook aan­ge­ge­ven hoe­veel pro­cent van de Ado­be RGB-kleur­ruim­te wordt ge­toond. Die in­for­ma­tie is een stuk in­te­res­san­ter voor fo­to­gra­fen.

Nog zo’n ge­tal dat niet zo veel be­te­kent is de con­trast­ver­hou­ding. Een goe­de mo­ni­tor haalt door­gaans wel een con­trast­ver­hou­ding van 1000:1. In spe­ci­fi­ca­ties vind je vaak nog veel ho­ge­re ge­tal­len, maar die heb­ben be­trek­king op dy­na­mi­sche me­tin­gen die niet bij ie­de­re fa­bri­kant op de­zelf­de ma­nier wor­den door­ge­voerd.

Er is nog een waar­de die niet zo heel veel zegt: de maxi­ma­le hel­der­heid. Het is vast im­po­sant voor de spe­ci­fi­ca­ties, maar nie­mand gaat voor zijn ple­zier voor een veel te fel­le mo­ni­tor zit­ten. Een goed af­ge­stel­de mo­ni­tor staat meest­al op maxi­maal zo’n 150 cd/m2 en dat is een waar­de die je met goe­de mo­ni­to­ren al­tijd wel haalt.

Aan­slui­tin­gen

Je moet je mo­ni­tor na­tuur­lijk aan­slui­ten op je com­pu­ter. Voor­heen was dat vrij sim­pel: ie­de­re com­pu­ter heeft wel een VGA- of DVI-uit­gang en mo­ni­to­ren heb­ben de bij­be­ho­ren­de in­gang. Voor het weer­ge­ven van 4K en an­de­re ho­ge re­so­lu­ties vol­staan de­ze aan­slui­tin­gen niet meer. Hier­voor heb je na­me­lijk HDMI 2.0 of Dis­playPort 1.2 no­dig. De ou­de­re ver­sies on­der­steu­nen wel 4K, maar slechts met een ver­ver­sings­fre­quen­tie van maxi­maal 30 Hz. Dat lijkt pri­ma voor het weer­ge­ven van foto’s en vi­deo’s, maar is te lang­zaam om be­we­gin­gen van je muis vloei­end weer te ge­ven op het scherm. HDMI 2.0 zie je voor­al bij te­le­vi­sies en niet op com­pu­ters. Let er daar­om op dat je com­pu­ter Dis­playPort 1.2 on­der­steunt en de mo­ni­tor ook. Ook in dat ge­val kan het ge­beu­ren dat je toch nog ha­pe­rend beeld krijgt op 30 Hz. In dat ge­val moet je waar­schijn­lijk de juis­te mo­dus kie­zen in de in­stel­lin­gen van de mo­ni­tor.

VGA wordt steeds min­der ge­bruikt, maar er zijn ge­noeg si­tu­a­ties denk­baar waar­in zo’n ou­der­wet­se aan­slui­ting han­dig kan zijn. Me­nig­een heeft nog een ou­de com­pu­ter die voor een spe­ci­fie­ke taak wordt ge­bruikt.

Dan is het fijn dat je daar geen ex­tra mo­ni­tor voor hoeft te ge­brui­ken, al zul je wel moe­ten ac­cep­te­ren dat het ou­de sys­teem geen ho­ge re­so­lu­ties kan weer­ge­ven.

Werk je tot slot met een lap­top en kop­pel je die vaak thuis aan je mo­ni­tor, maak dan voor­al ook ge­bruik van een in­ge­bouw­de usb­hub. In dat ge­val sluit je je toet­sen­bord, muis, te­ken­ta­blet, scan­ner of an­de­re rand­ap­pa­ra­tuur ge­woon op je mo­ni­tor aan en kop­pel je die ver­vol­gens met één usb-ka­bel en een ka­bel voor het beeld aan je lap­top.

Voor het weer­ge­ven van 4K heb je een HDMI 2.0of een Dis­playPort-aan­slui­ting no­dig. Die laat­ste moet wel ver­sie 1.2 zijn.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.