Prach­ti­ge ster­ren­he­mels

CHIP FOTO Magazine - - Inhound -

Mooi­e­re ster­ren­luch­ten in Light­room.

Heb je foto’s ge­maakt van het Melk­weg­stel­sel? Dan kun je er met een paar een­vou­di­ge tech­nie­ken in Light­room veel meer de­tails uit­ha­len. Op on­ze breed­te­graad is de nach­te­lij­ke he­mel he­laas niet vaak vol­ko­men hel­der en dus is het voor fo­to­gra­fen knap las­tig om de Melk­weg mooi con­trast­rijk vast te leg­gen. Vaak la­ten je foto’s maar een wat dof­fe ver­sie zien van wat je met je ei­gen ogen hebt kun­nen aan­schou­wen.

Light­room kan je hel­pen om in een paar stap­pen al­le de­tails in de foto naar vo­ren te ha­len. De be­lang­rijk­ste ge­reed­schap­pen hier­voor zijn de tab­bla­den Stan­daard en Lens­cor­rec­ties en het Aan­pas­sings­pen­seel. Op on­ze foto zie je trou­wens niet al­leen de Melk­weg, maar ook het in­ter­na­ti­o­na­le ruim­te­sta­ti­on ISS dat voor­bij­komt.

Ori­gi­neel

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.