Cre­a­tief re­tou­che­ren

Bij­zon­de­re foto’s zijn niet moei­lijk om te be­wer­ken. Pho­to­shop heeft al­le mid­de­len in huis om een re­a­lis­ti­sche maar pak­ken­de plaat te ma­ken.

CHIP FOTO Magazine - - Inhound - Tekst: Kris­tel Fol­mer, foto: fsight­stu­dio

Zo be­werk je een bij­zon­de­re foto.

Re­tou­che­ren is een vaar­dig­heid die vaak te­rug­keert in de da­ge­lijk­se prak­tijk, aan welk pro­ject je ook werkt. Op de­ze pa­gi­na’s gaan we aan de slag met een ty­pi­sche mo­delfo­to die nog he­le­maal niet be­werkt is. Het mo­del ziet er op zich goed uit, maar ze heeft op haar huid een paar vlek­jes. Ook heeft ze op en­ke­le plek­ken wat rim­pels, glimt de verf een beet­je en is een deel van de bij­zon­de­re ma­ke-up ge­bar­sten. Ge­luk­kig is dit al­le­maal op te los­sen. Je moet al­leen op­pas­sen dat je het ef­fect niet over­drijft, want dan lijkt het mo­del al snel meer op een bar­bie­pop. Het be­lang­rijk­ste is om de groot­ste vlek­jes te ver­wij­de­ren zon­der de huidtex­tuur te ver­lie­zen. Din­gen zo­als sproet­jes mo­gen ook blij­ven, om­dat dit zorgt voor meer re­a­lis­me.

Na­dat we de huid en de ma­ke-up heb­ben ge­per­fec­ti­o­neerd rich­ten we ons op het ver­be­te­ren van de de be­lich­ting en de kleur. We ge­brui­ken Ni­veaus en Cur­ven om het dy­na­misch be­reik te ver­gro­ten. Als laat­ste voe­gen we een lich­te gou­den gloed toe aan één kant, waar­door het por­tret er war­mer uit­ziet. Je kunt, af­han­ke­lijk van het ef­fect dat je wilt be­rei­ken, el­ke kleur ge­brui­ken die je wilt.

De foto in ons voor­beeld komt van pixa­bay.com (#826105). Je kunt hem gra­tis down­lo­a­den na­dat je een ac­count hebt aan­ge­maakt.

“Her­stel­baar wer­ken is één van de re­de­nen waar­om Pho­to­shop ide­aal is voor fo­to­be­wer­king. Een laag­mas­ker is nog maar één van de op­ties om non-de­struc­tief te wer­ken.”

Pro­gram­ma: Al­le ver­sies van Pho­to­shop

Doel: Ver­be­ter klei­ne im­per­fec­ties, veran­der de be­lich­ting en laat kleu­ren knal­len

Ni­veau: Een beet­je Pho­to­sho­p­er­va­ring is ge­wenst

Ori­gi­neel

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.