Groet de zon

CHIP FOTO Magazine - - Een Wereld Van Foto’s - www.an­na­ma­ria­br­uni.it

De Ita­li­aan­se fo­to­gra­fe An­na­ma­ria Br­uni (1974) be­gon haar

fo­to­gra­fi­sche car­ri­è­re met mo­de­fo­to­gra­fie. Gaan­de­weg spe­ci­a­li­seer­de zij zich in por­tret­ten van vrou­wen. Sinds 2004 reist zij door het Mid­den-Oos­ten, waar zij fo­to­gra­feert voor on­der an­de­re UNHCR, Ter­re des Hom­mes en Help wit­hout Fron­tiers.

Met de­ze foto won An­na­ma­ria Br­uni de­ze zo­mer de 2017 Ni­kon 100th An­ni­vers­a­ry Pri­ze An­ni­vers­a­ry Award, de hoofd­prijs van de Ni­kon Pho­to Con­test van 2017. We zien een Egyp­ti­sche 73-ja­ri­ge vrouw die in het door een raam ge­fil­ter­de zon­licht haar och­tend­ge­bed doet. “De se­re­ne vie­ring van een nieu­we dag heeft iets ma­gisch voor ons”, zegt Ne­vil­le Bro­dy, hoofd van de ju­ry van de Ni­kon Pho­to Con­test. “Er gaat een fas­ci­ne­ren­de kalm­te uit van de foto en de de­tails in de ob­jec­ten spre­ken tot on­ze ver­beel­ding. Zacht­heid, con­trast, licht en don­ker zijn krach­ti­ge tech­nie­ken om een men­se­lijk ver­haal te ver­tel­len in wat een mo­der­ne Ver­meer of Rem­brandt zou kun­nen zijn.”

De fo­to­gra­fe be­schouwt de­ze foto als een eer­be­toon aan

Egyp­te, het land waar zij zo van houdt en waar zij nu meer dan tien jaar woont. Met de foto wil ze een nieu­we be­te­ke­nis ge­ven aan het woord ‘vie­ring’: “We moe­ten al­tijd dank­baar zijn voor ie­der mo­ment in ons le­ven, en ie­der mo­ment ook vie­ren.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.