Night at the at­trac­ti­on park

De Ita­li­aan­se fo­to­graaf Ste­fa­no Ce­rio (1962) woont en werkt in Ro­me en Pa­rijs. Met zijn fotografie ver­kent hij de be­te­ke­nis en de gren­zen van vi­su­e­le re­pre­sen­ta­ties in sa­men­hang met cul­tu­re­le ver­schijn­se­len. Het the­ma at­trac­tie­par­ken kwam eer­der aan bod i

CHIP FOTO Magazine - - Een Wereld Van Foto’s - http://www.ce­rio.it/

Dy­na­misch, vol be­we­ging, met uit­ge­la­ten kin­de­ren en vol­was­se­nen al­om en ui­ter­aard in het ver­trouw­de dag­licht – zo zijn we ge­wend ze te zien, de at­trac­ties in amu­se­ments­par­ken. Wat ge­beurt er na slui­tings­tijd met die plek­ken? Hoe ziet zo’n on­ge­brui­ke­lijk bouw­sel er in het duis­ter en de ver­la­ten­heid van de nacht uit? Fo­to­graaf Ste­fa­no Ce­rio geeft ons zijn fas­ci­ne­ren­de kijk op die kwes­tie. Zijn nieuw­ste boek Night Ga­mes staat vol foto’s van at­trac­ties en speel­tui­nen na zons­on­der­gang, ge­scho­ten op lo­ca­ties over de he­le we­reld. Een uit­ge­kien­de com­po­si­tie en veel zorg voor de be­lich­ting ge­ven zijn foto’s een sur­re­a­lis­ti­sche kracht: al­le at­trac­ties zijn op uni­for­me ma­nier fron­taal op de foto ge­zet, waar­bij een klein paard­je in een speel­tuin in Pa­rijs al even im­po­sant naar vo­ren komt als een gro­te acht­baan in Co­ney Is­land. Bo­ven­dien zorgt hij er met kunst­licht voor dat de kleu­ren van de at­trac­ties goed zicht­baar zijn te­gen een diep­zwar­te nacht­he­mel.

Ste­fa­no Ce­rio – Night ga­mes (Uit­ge­ve­rij Hatje Cantz, 128 pa­gi­na’s, 30 x 22,5 cm, En­gels/ Ita­li­aans, ISBN 978-3-7757-4301-3, 35 eu­ro)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.