Nieu­we ful­l­fra­me van Ni­kon

Met de D850 heeft Ni­kon een twee­de ful­l­fra­me spie­gel­re­flex die kan fil­men in 4K. Maar hij schiet ook foto’s, met maar liefst 45 me­ga­pixel.

CHIP FOTO Magazine - - Nieuws -

Ni­kon had eni­ge tijd ge­le­den al een tip­je van de slui­er op­ge­licht. Dat de D850 er­aan zou ko­men was dus be­kend. Vlak voor het ter per­se gaan van de­ze uit­ga­ve heb­ben we de camera al even in het echt kun­nen aan­schou­wen. De D850 heeft een nieu­we sen­sor van 45 me­ga­pixel met een ge­voe­lig­heid van iso 64-25.600 (uit­breid­baar tot 102.400). Hij schiet foto’s met een se­rie­fo­to­snel­heid van ze­ven beel­den per se­con­de. Ge­bruik je de op­ti­o­ne­le grip MB-D18 met daar­in de ac­cu van de D5 (EN-EL18B), dan haal je zelfs ne­gen beel­den per se­con­de.

Voor de au­to­fo­cus is het­zelf­de sys­teem ge­bruikt als in de gro­te­re D5, met 153 AF-pun­ten. Er is een nieu­we fo­cus­stand ‘Su­per­fijn’, die zorgt voor nog scher­pe­re ma­cro­fo­to’s. De D850 heeft ook een in­ge­bouw­de fo­cus-stac­king stand, waar­bij de camera maxi­maal

hon­derd foto’s maakt en au­to­ma­tisch het scherp­stel­punt ver­legt van be­gin- tot eind­punt.

Fil­men kan in 4K en in te­gen­stel­ling tot de D5 wordt hier­voor bij de D850 de he­le sen­sor ge­bruikt. Er is ook een 4K ti­me­lap­se-func­tie en op een la­ge­re re­so­lu­tie (full HD) kun je slow-mo­ti­on op­na­men ma­ken tot 120 fps.

De camera heeft een weer­be­sten­di­ge af­dich­ting waar­door hij be­stand is te­gen ex­tre­me om­stan­dig­he­den. Om ook in het don­ker fijn te kun­nen wer­ken heeft de camera de­zelf­de knop­ver­lich­ting als de D5. En ook in stil­le om­ge­vin­gen kun je fo­to­gra­fe­ren zon­der men­sen te sto­ren, dank­zij li­ve view en de nieu­we stand ‘Stil fo­to­gra­fe­ren’. Voor li­ve view kun je ge­bruik ma­ken van een kan­tel­baar tou­chs­creen van 3,2 inch met een ho­ge re­so­lu­tie van 2,4 me­ga­pixel. De ad­vies­prijs van de camera be­draagt 3799 eu­ro.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.