Su­pe­ri­eu­re sys­teem­ca­me­ra

Vind je de Lei­ca M net iets te duur, maar wil je toch een sys­teem­ca­me­ra van dit be­roem­de Duit­se merk? Dan is de TL2 een pri­ma keu­ze. Wij heb­ben de­ze nieu­we Lei­ca al even aan de tand ge­voeld.

CHIP FOTO Magazine - - Nieuws -

Ook de Lei­ca TL2 is geen goed­ko­pe camera. Be­ter ge­zegd: met een prijs­kaart­je van 1950 eu­ro is de TL2 de duur­ste APS-C-camera op de markt. Daar­voor krijg je wel een hoog­waar­dig af­ge­werk­te spie­gel­lo­ze camera, met L-vat­ting en een pri­ma sen­sor met 24 me­ga­pixel. Wij heb­ben al een week­end kun­nen wer­ken met een pro­duc­tie-exem­plaar van de TL2.

Lijkt wel Ko­re­aans

De Lei­ca TL2 lijkt dui­de­lijk op zijn voor­gan­ger. De ont­span­knop is iets gro­ter ge­wor­den en de op­klap­flit­ser is ver­dwe­nen. Ver­der doet de bo­dy van de TL2 den­ken aan de sys­teem­ca­me­ra’s van Sams­ung die al eni­ge tijd niet meer ver­kocht wor­den. De be­hui­zing van twee cen­ti­me­ter dun met het scher­pe tou­chs­creen van 3,7 inch – de TL2 had zo de op­vol­ger van de Sams­ung NX500 kun­nen zijn.

De be­die­ning doet ook den­ken aan de Ko­re­aan­se fa­bri­kant: je be­dient de Lei­ca TL2 bij­na vol­le­dig met het tou­chs­creen. Naast de ont­span­knop zit er nog één knop op de bo­dy: voor het ac­ti­ve­ren van de film­mo­dus. De voor­gan­ger had nog een vrij on­o­ver­zich­te­lijk me­nu dat ook nog eens traag re­a­geer­de, maar dat is nu dui­de­lijk ver­be­terd. Je kunt de op­na­me­mo­dus, be­lich­tings­cor­rec­tie en meer za­ken snel aan­pas­sen met een tik op het scherm. Ook het bla­de­ren door je foto’s – en het daar­op in­zoo­men met twee vin­gers – werkt met de TL2 feil­loos. De au­to­fo­cus is ook snel­ler ge­wor­den en werkt nu met 49 vel­den voor de con­trast­de­tec­tie. Hier­mee stelt de camera in de mees­te ge­val­len vrij vlot scherp, al had dat iets snel­ler mo­gen zijn.

Lie­ver foto’s dan film

Be­we­gend beeld wordt haar­scherp weer­ge­ge­ven in 4K met der­tig beel­den per se­con­de, maar de au­to­fo­cus mis­te af en toe het on­der­werp. Ook ont­breekt een hoofd­te­le­foon­aan­slui­ting. Lei­ca richt zich dui­de­lijk meer op fotografie dan op film. De foto’s zien er dan ook ge­wel­dig uit. Over bij­na het he­le iso-be­reik zijn de beel­den scherp, met neu­tra­le kleu­ren en veel de­tails. Pas bij de twee hoog­ste iso-waar­des (25.000 en 50.000) wor­den de­tails min­der scherp. Voor het beste re­sul­taat moet je wel in DNG-for­maat fo­to­gra­fe­ren. De on­ge­com­pri­meer­de be­stan­den zijn dan wel 53 MB groot en heb­ben best wat ruis, maar het re­sul­taat is be­ter dan van de jpeg’s met te agres­sie­ve ruis­on­der­druk­king.

Voor de se­rie­fo­to­func­tie maakt de keu­ze voor het be­stands­for­maat niet heel veel uit: de camera schiet 30 be­stan­den in dng-for­maat of 35 stuks in jpeg. Het op­slaan van 30 dng-be­stan­den kost ech­ter be­hoor­lijk wat tijd. Bin­nen­kort lees je in ons blad de uit­ge­brei­de test, met ook de sco­res uit ons test­lab. De TL2 is te koop voor 1950 eu­ro.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.