ANALOOG IS WEER TE­RUG!

Rol­lei DF-S 310 SE

CHIP FOTO Magazine - - Alles Voor De Fotograaf -

He­rin­ne­rin­gen kun­nen voor al­tijd be­waard blij­ven wan­neer je ze ge­di­gi­ta­li­seerd hebt. Met de Rol­lei DF-S 310 SE di­gi­ta­li­seer je jouw fo­to­dia’s, 8mm-film en 110-film met het groot­ste ge­mak! In te­gen­stel­ling tot pro­fes­si­o­ne­le dia­scan­ners, die soms wel 30-60 se­con­den per dia no­dig heb­ben, scant de DF-S310 jouw dia’s bin­nen 1 se­con­de op een goe­de kwa­li­teit. Daar­na kun je je op­na­mes com­for­ta­bel op je te­le­vi­sie of pc be­kij­ken. De scan­ner werkt op zo­wel Win­dows als Mac en kan hand­ma­tig in­ge­steld wor­den op het ge­bied van kleur­ba­lans en be­lich­ting. Al­les is van te­vo­ren te be­kij­ken op de 6,1 cen­ti­me­ter gro­te dis­play. Bij aan­schaf van de scan­ner wor­den de dia­hou­ders mee­ge­le­verd.

Als Chip­fo­to-le­zer krijg je nu ex­clu­sief 10% kor­ting op een Rol­lei DF-S 310 scan­ner bij Foto de Vak­man. Ge­bruik hier­voor kor­tings­co­de CHIPSCAN*.

Prijs: 129 eu­ro

www.fo­to­de­vak­man.nl/chip­fo­to­ma­ga­zi­ne 10 % kor­ting kor­tings­co­de: CHIPSCAN

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.