CAMERAFOON

ZenFo­ne Zoom S

CHIP FOTO Magazine - - Alles Voor De Fotograaf -

Het voor­deel van een smartpho­ne is dat je al­tijd een camera bij je hebt en op elk mo­ment een foto kunt ma­ken. Niet el­ke smartpho­ne le­vert ech­ter fat­soen­lij­ke foto’s. Asus wil met zijn ZenFo­ne Zoom S dui­de­lijk la­ten zien dat een smartpho­ne wel de­ge­lijk zeer goe­de foto’s kan pro­du­ce­ren.

De Zoom S heeft een IMX362-sen­sor van So­ny die er in com­bi­na­tie met een licht­sterk­te van f1,7 voor zorgt dat er veel meer licht op­ge­van­gen wordt. Dank­zij de Asus Su­perPixel™ En­gi­ne kan het ge­van­gen licht ef­fec­tief nog eens met maxi­maal 8x wor­den ver­sterkt. Ein­de­lijk scher­pe en hel­de­re foto’s bij min­der licht.

Er zit­ten twee camera’s aan de ach­ter­kant met Go­ril­la Glass-lens­be­scher­ming. Bei­de camera’s bie­den 12 me­ga­pixel, de ene met een groot­hoek­lens met licht­sterk­te f1,7, de an­de­re 2,3 keer in­ge­zoomd (tot een brand­punts­af­stand van 59 mm). Door ze te com­bi­ne­ren, krijg je een mooi scherp­te­diep­te-ef­fect. De ac­cu is lek­ker ruim be­me­ten: 5000 mAh. Daar moet je twee da­gen zon­der op­la­den ze­ker wel mee kun­nen ha­len.

Prijs: 470 eu­ro www.asus.com/nl/Pho­ne/ ZenFo­ne-Zoom-S-ZE553KL

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.