DRUK ZE AF!

Ep­son Ex­pres­si­on Pho­to XP-760

CHIP FOTO Magazine - - Alles Voor De Fotograaf -

Met de Ep­son Ex­pres­si­on Pho­to XP-760 prin­ter heb je al­les in huis om zelf ge­mak­ke­lijk prints van ho­ge kwa­li­teit en duur­zaam­heid van je foto’s te ma­ken. Het is een all-in-one fo­t­oprin­ter met wi­fi en een net­werkaan­slui­ting voor het af­druk­ken van foto’s en do­cu­men­ten. De prin­ter maakt ge­bruik van zes cart­rid­ges met hoog­waar­di­ge Cla­ria Pho­to HD Inkt waar­door je af­ge­druk­te foto’s tot maar liefst 300 jaar mee­gaan. De foto’s wor­den af­ge­drukt met mooie kleur­gra­da­ties, een na­tuur­lijk con­trast en vol­le, le­ven­di­ge kleu­ren. De prin­ter is voor­zien van dub­be­le pa­pier­la­des, één voor stan­daard pa­pier en één voor fo­to­pa­pier. Zo hoef je niet tel­kens te wis­se­len als je foto’s wilt af­druk­ken. De in­ge­bouw­de wi­fi en Ep­son Con­nect ma­ken af­druk­ken van­af je mobiele te­le­foon van­af el­ke plaats ter we­reld mo­ge­lijk. Ook kun je recht­streeks van­af ge­heu­gen­kaar­ten af­druk­ken.

Prijs: 119 eu­ro

www.ca­me­ranu.nl

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.