5 ver­tra­gings­tips

Wil je vol­op ge­nie­ten van een fo­to­reis, dan moet je je niet haas­ten. We la­ten je vijf idee­ën zien om je­zelf af te rem­men en daar­door be­wus­ter te fo­to­gra­fe­ren.

CHIP FOTO Magazine - - Slow Photography -

Dat is ech­ter niet per se iets slechts. Dank­zij smartpho­nes gaat er im­mers geen on­der­werp meer aan on­ze neus voor­bij en ie­de­re pro­fes­si­o­ne­le- of hob­by­fo­to­graaf kan de op­na­men die hij met zijn mo­der­ne camera maakt met­een aan een kwa­li­teits­con­tro­le on­der­wer­pen. Daar­door is het zelfs met goed­ko­pe camera’s die mak­ke­lijk in ge­bruik zijn mo­ge­lijk om mooie foto’s te ma­ken. De fotografie is daar­mee een hob­by voor ie­der­een ge­wor­den. Maar ook voor di­gi­ta­le fotografie geldt dat ie­de­re ver­nieu­wing weer nieu­we pro­ble­men met zich mee­brengt. Om­dat foto’s met­een zicht­baar zijn en de kos­ten van film­ma­te­ri­aal zijn weg­ge­val­len, is het schie­ten van een foto geen han­de­ling meer waar­bij goed wordt na­ge­dacht. Niet zel­den ver­liest het fo­to­gra­fe­ren hier­door zijn waar­de. Bo­ven­dien wordt de eer­ste de beste smartpho­ne­fo­to zo­dra hij ge­maakt is met­een op so­ci­a­le net­wer­ken ge­post en ver­der is hij ner­gens meer goed voor. Of weet jij nog wel­ke foto’s je vrien­den gis­te­ren op Fa­ce­book ach­ter­ge­la­ten heb­ben? Goed, dat heeft mis­schien ook met de da­ge­lijk­se stroom foto’s te ma­ken, maar de op­per­vlak­ki­ge on­der­werp­keu­ze werkt ook

De camera stelt al­les zelf in, we hoe­ven al­leen nog maar op de ont­span­knop te druk­ken.

niet mee. Die em­mer san­gria op Mal­lor­ca of die nieu­we schoe­nen van Za­lan­do ken­nen we nu wel. Soms zit er wel een grap­pig ver­haal ach­ter de­ze wil­le­keu­ri­ge foto’s, maar dat maakt ze in fo­to­gra­fisch op­zicht niet in­te­res­san­ter.

Ook wan­neer fo­to­gra­fen hun so­ci­a­le me­dia niet over­la­den met hun foto’s steekt het prin­ci­pe “kwan­ti­teit bo­ven kwa­li­teit” al snel de kop op. Zelfs bij am­bi­ti­eu­ze fo­to­gra­fen. Ge­woon­weg om­dat er tech­nisch en qua kos­ten geen ho­ge drem­pels meer be­staan. De ver­lei­ding om een mo­der­ne camera ge­woon maar er­gens op te rich­ten en foto’s te ma­ken is groot, om­dat het fo­to­gra­fe­ren zelf gro­ten­deels ge­au­to­ma­ti­seerd is. Het dia­frag­ma, de iso-waar­de, de slui­ter­tijd, de wit­ba­lans: de camera stelt al­les zelf in, zo­dat wij ons al­leen maar druk hoe­ven te ma­ken om het rich­ten en het druk­ken op de ont­span­knop. En dat doen we lie­ver te vaak dan niet vaak ge­noeg, want we zou­den toch maar een on­der­werp mis­lo­pen. Het is on­ver­mij­de­lijk dat we dan steeds va­ker foto’s gaan ma­ken, waar­mee de hec­tiek toe­neemt en het ge­not af­neemt.

Dat kun je voor­ko­men door veel aan­dacht aan je on­der­wer­pen te be­ste­den en te al­len tij­de te weten wat je aan het doen bent. In de eer­ste plaats gaat het er dan om dat je weet wel­ke in­stel­ling welk ef­fect op­le­vert. Als je weet dat een open dia­frag­ma de ach­ter­grond zach­ter maakt, kun je die tech­niek ge­richt op je on­der­werp toe­pas­sen en vol­gens een be­paal­de op­zet je foto’s ma­ken. Dat le­vert meer vol­doe­ning op dan wan­neer zo’n re­sul­taat door toe­val tot stand komt. Ook een door­dach­te beeld­op­bouw ver­hoogt de ge­not­fac­tor. En de kwa­li­teit van je foto’s.

Niet al­leen het fo­to­gra­fe­ren zelf, maar ook de voor­be­rei­din­gen en de na­be­wer­king ver­ho­gen het fo­to­gra­fie­ge­not. Een fa­na­tie­ke land­schaps­fo­to­graaf ge­niet ook van het plan­nen van zijn fo­to­reis, de wan­de­ling naar zijn lo­ca­tie en het zoe­ken naar de per­fec­te plek voor zijn sta­tief. Zelfs wan­neer er geen fan­tas­ti­sche foto uit­komt zal hij met ple­zier te­rug­den­ken aan hoe hij met een kop thee in zijn hand op de zons­on­der­gang heeft staan wach­ten. Zul­ke ge­niet­mo­men­ten zijn na­tuur­lijk ook in an­de­re fo­to­gra­fie­dis­ci­pli­nes te vin­den. Die­ren­fo­to­gra­fen hou­den er­van om op de loer te lig­gen, por­tret­fo­to­gra­fen wer­ken graag met men­sen en ar­chi­tec­tuur­fo­to­gra­fen kun­nen zich uren­lang in een ge­bouw ver­die­pen.

Je komt er niet om­heen: het kost ge­woon tijd om een goe­de foto te ma­ken. Voor­be­rei­dings­tijd, maar in het fo­to­gra­fe­ren zelf en het be­wer­ken zit ook tijd. Ze­ker wan­neer fo­to­gra­fie­pro­jec­ten in­ge­wik­kel­der wor­den, is een kiek­je sim­pel­weg niet goed ge­noeg. Je moet ei­gen­lijk ge­woon de tijd ne­men die no­dig is om een goe­de foto te ma­ken en soms is het daar­voor no­dig dat je maat­re­ge­len neemt om je­zelf enigs­zins af te rem­men, door bij­voor­beeld te­rug te val­len op een ou­de ana­lo­ge camera of an­de­re trucs toe te pas­sen om het werk ach­ter de camera wat te ver­tra­gen.

Op de­ze ma­nier krijg je een scher­pe­re fo­to­gra­fen­blik en kun je met vol­le teu­gen ge­nie­ten van het fo­to­gra­fe­ren.

is be­ter? Als het om foto’s gaat is Meer

zien dat niet zo. Neem de tijd en je zult dat je toch ge­noeg foto’s over­houdt.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.