Sta­tief met drie­weg sta­tief­kop

CHIP FOTO Magazine - - Slow Photography -

Als fo­to­gra­fen die met lan­ge slui­ter­tij­den wer­ken uit de hand zou­den kun­nen fo­to­gra­fe­ren, zou het gros zijn sta­tief thuis­la­ten. Sta­tie­ven zijn im­mers zwaar en groot. Zelfs de meest com­pac­te reis­sta­tie­ven ne­men re­la­tief veel ruim­te in. Dat kan ech­ter ook iets po­si­tiefs zijn: het on­der­werp moet het wel waard zijn om zo­veel tijd in het op­bou­wen en in de juis­te stand bren­gen van het sta­tief te ste­ken. Ge­woon een foto ma­ken en dan maar zien of het wat wordt is er dan niet bij. Wie nog een ver­snel­ling la­ger wil wer­ken kan een drie­weg sta­tief­kop ge­brui­ken. Hier­bij moet je ie­de­re as apart in­stel­len om de camera goed te zet­ten, wat na­tuur­lijk lan­ger duurt. Bo­ven­dien kun je er veel pre­cie­zer mee wer­ken dan met een bal­hoofd­sta­tief.

Je kunt een drie­weg sta­tief­kop ook

los ko­pen en mon­te­ren op het sta­tief dat je nor­maal ge­bruikt.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.