Denk er­over na waar­voor je de foto wilt ge­brui­ken

CHIP FOTO Magazine - - Slow Pho­to­grap­hy -

Wij fo­to­gra­fe­ren als tijd­schrift­re­dac­teu­ren om on­ze foto’s uit­ein­de­lijk in ons tijd­schrift af te druk­ken. Maar ook als je niet be­roeps­ma­tig fo­to­gra­feert moet je niet fo­to­gra­fe­ren om het fo­to­gra­fe­ren. Dat is na­tuur­lijk wel een goe­de oe­fe­ning, maar wat heeft het voor nut om een foto te ma­ken waar­voor je geen ge­bruiks­doel hebt? Be­denk je daar­om voor­af wat je ach­ter­af met de foto wilt doen. Je hoeft hem na­tuur­lijk niet per se aan de muur te han­gen. Je kunt bij­voor­beeld ook een fo­to­al­bum of een fo­t­o­p­re­sen­ta­tie rond een be­paald the­ma sa­men­stel­len. Of je maakt er een an­sicht­kaart van en stuurt die als ver­ras­sing naar ie­mand op. En als je lie­ver on­li­ne ac­tief bent, kun je bij­voor­beeld een port­fo­lio aan­ma­ken bij een fo­to­gra­fie­com­mu­ni­ty, waar an­de­re en­thou­si­as­te fo­to­gra­fen je werk kun­nen eva­lu­e­ren.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.