Be­wus­ter fo­to­gra­fe­ren

Wie meer wil ge­nie­ten van het fo­to­gra­fe­ren, moet wel weten wat hij doet. Het be­gint met de beeld­op­bouw.

CHIP FOTO Magazine - - Slow Photography -

Het juis­te for­maat en een span­nen­de beel­duit­sne­de zijn es­sen­ti­ë­le ken­mer­ken van een goe­de foto. Jij be­slist zelf wat voor ef­fect een foto heeft, op welk ob­ject de fo­cus ligt en hoe sterk je dat ob­ject ac­cen­tu­eert. Wij vat­ten hier voor je sa­men wel­ke re­gels hier­voor gel­den en hoe je de­ze moet toe­pas­sen. De­ze die­nen meer als richt­lij­nen dan als strak­ke re­gels. Het is veel be­lang­rij­ker dat je de tijd neemt voor ie­de­re foto. Maak niet met­een een foto als je een in­te­res­sant on­der­werp ge­von­den hebt. Kijk eerst eens door de zoe­ker en neem al­le po­ten­ti­ë­le beeld­op­bouw­mo­ge­lijk­he­den door. Pas als je er ze­ker van bent dat jouw keu­ze wordt be­loond met een goe­de foto maak je hem.

Lig­gend

Een lig­gen­de foto komt al­tijd heel na­tuur­lijk over, om­dat hij rust en ze­ker­heid uit­straalt. Dat komt door­dat on­ze ogen ho­ri­zon­taal naast el­kaar staan en dit for­maat daar­om ons nor­ma­le blik­veld het meest be­na­dert. Het for­maat wordt veel bij straat- en land­schaps­fo­to­gra­fie ge­bruikt. Bo­ven­dien biedt het meer vrij­heid wat be­treft de com­po­si­tie.

Staand

Het staan­de for­maat wordt vaak ge­bruikt voor por­tret­ten. Le­ven­di­ge, recht­op­staan­de on­der­wer­pen ko­men zo het best tot hun recht, om­dat ze dan dy­na­misch, ele­gant, slank en spor­tief over­ko­men. Je kunt dit for­maat com­bi­ne­ren met lij­nen die van links­on­der naar rechts­bo­ven lo­pen. On­ze her­se­nen ne­men de­ze lij­nen als ver­ho­ging waar en er­va­ren de foto daar­om als aan­ge­naam. Dit for­maat is bo­ven­dien heel ef­fec­tief als je de fo­cus op een en­kel ob­ject wilt leg­gen.

Re­gel van der­den

De re­gel van der­den is een klas­sie­ker bij de com­po­si­tie van foto’s. De­ze re­gel deelt het beeld op in ne­gen even gro­te vlak­ken door twee ho­ri­zon­ta­le en twee ver­ti­ca­le lij­nen door het beeld te trek­ken. Als het hoofd­on­der­werp op een lijn of een snij­punt staat komt de foto heel har­mo­ni­eus over. De­ze re­gel is ech­ter ook slechts een aan­be­ve­ling – het gaat niet om een strak pa­troon waar ie­der ele­ment in de foto pre­cies op moet staan. De op­bouw van de foto hier­naast vol­doet ook maar ge­deel­te­lijk aan de re­gel van der­den. De spit­se rots ach­ter de brug staat pre­cies op een ver­ti­ca­le lijn, ter­wijl de ho­ri­zon in het mid­den ligt, wat te­gen de re­gel in gaat. Toch is het een goe­de foto.

Pa­no­ra­ma

Bij een pa­no­ra­ma gaat het er niet om in welk for­maat het ge­maakt wordt, maar om de beeld­ver­hou­ding. De mees­te fo­to­gra­fen ma­ken hun foto’s in 4:3-ver­hou­ding, om­dat de­ze het meest over­een­komt met het men­se­lij­ke ge­zichts­veld. Als je een kant ver­lengt tot je bij­voor­beeld een 3:1-ver­hou­ding krijgt, is het beeld gro­ter dan het ge­zichts­veld en daar­mee niet in een keer te be­vat­ten voor een mens. Daar­om heb­ben pa­no­ra­ma’s een groot­se, weid­se uit­stra­ling.

Weer­spie­ge­ling

Weer­spie­ge­lin­gen zor­gen al­tijd voor span­nen­de ef­fec­ten. Om­dat ze het on­der­werp ver­dub­be­len en vaak ook ver­vor­men wor­den toe­schou­wers hier vaak door ge­boeid. Weer­spie­gelt een ob­ject zich in een raam? Dan krijgt de foto een di­men­sie er­bij. Het is daar­bij wel be­lang­rijk dat het on­der­werp goed te her­ken­nen is in de weer­spie­ge­ling, zo­dat de foto te be­grij­pen blijft.

Vier­kant

Ooit werd het vier­kan­te for­maat veel ge­bruikt, om­dat fa­bri­kan­ten als Rol­lei en Has­sel­blad ana­lo­ge camera’s maak­ten voor vier­kan­te 6 x 6 films. Door in­stant sys­te­men als Fu­ji­f­ilm Ins­tax en foto-apps als In­st­agram be­leeft het vier­kan­te for­maat mo­men­teel een we­der­op­le­ving, te­meer om­dat er in di­gi­ta­le foto’s zon­der pro­ble­men ge­knipt kan wor­den. Voor­al ge­o­me­tri­sche en ab­strac­te vor­men ko­men in het vier­kan­te for­maat goed uit de verf.

Ka­ders

Door het om­ka­de­ren van je foto leg je meer na­druk op je hoofd­on­der­werp en krijgt je foto meer diep­te. Het maakt niet uit wat je daar­voor als ka­der ge­bruikt, maak als het even kan ge­bruik van wat er ter plek­ke voor­han­den is. Het kun­nen kunst­ma­ti­ge ob­jec­ten zijn, zo­als por­tie­ken of raam­ko­zij­nen, maar ook na­tuur­lij­ke ver­schijn­se­len, zo­als scha­du­wen of bla­de­ren. Het maakt ook niet uit of de­ze op de voor- of ach­ter­grond lig­gen. Zelfs de vorm maakt niet uit, aan­ge­zien het ef­fect met een rech­te of ron­de vorm het­zelf­de is als met een schui­ne vorm, zelfs als het ka­der het on­der­werp niet vol­le­dig om­sluit. Ka­ders zijn ook een uit­komst als je niet om sto­ren­de ele­men­ten heen kunt, zo­als om­hei­nin­gen in een die­ren­tuin. Je kunt ze op de­ze ma­nier ge­woon in je foto op­ne­men.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.