Gul­den sne­de

CHIP FOTO Magazine - - Slow Photography -

De gul­den sne­de is een ma­the­ma­ti­sche ver­hou­ding voor lijn­stuk­ken. Hier­bij ver­houdt het klei­ne­re lijn­stuk (mi­nor ≈ 38 %) zich in de­zelf­de ma­te tot het gro­te­re (mai­or ≈ 62 %) als het gro­te­re lijn­stuk (mai­or) zich tot het ge­he­le lijn­stuk (mai­or + mi­nor) ver­houdt. De­ze ver­hou­ding is toe te pas­sen op de beeld­ver­hou­ding van een foto, waar­door twee ho­ri­zon­ta­le en twee ver­ti­ca­le lij­nen ont­staan. Ligt het hoofd­on­der­werp op een van de lij­nen of snij­pun­ten? Dan komt dat har­mo­ni­eus over. Wel­licht valt het op dat er een pa­ral­lel is met de re­gel van der­den; dat is een ver­een­vou­dig­de vuist­re­gel op ba­sis van de gul­den sne­de.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.