On­der­wer­pen her­ken­nen

Ie­de­re per­soon en ie­der ob­ject is een po­ten­ti­eel on­der­werp voor een foto. Ech­te ge­nie­ters ha­len hier al­les uit wat er­in zit.

CHIP FOTO Magazine - - Slow Photography -

We heb­ben het al­le­maal wel eens ge­had: je ziet een ob­ject dat je mooi vindt en dan be­gin­nen je vin­gers al te jeu­ken. Je rent er­op af, zoekt mis­schien nog even een goe­de po­si­tie en maakt met­een een foto. Zo snel als je bent ko­men aan­ren­nen ben je meest­al ook weer weg, niet al­leen van­we­ge je vol­le dag­sche­ma, maar ook om­dat er nog zo­veel meer te fo­to­gra­fe­ren is. Het is ech­ter zeer waar­schijn­lijk dat je het ob­ject in kwes­tie veel meer gro­te en klei­ne foto-on­der­wer­pen te bie­den heeft, die je in je snel­heid niet ge­zien hebt, zo­als een klein de­tail, een span­nen­de ge­o­me­tri­sche vorm of een prach­tig kleu­ren­spel.

Wij la­ten je daar­om graag zien hoe­veel ver­schil­len­de foto’s je uit één ob­ject kunt ha­len, als je de tijd neemt om he­le­maal in dat on­der­werp op te gaan.

Vor­men en lij­nen

Je ziet pa­tro­nen en lij­nen snel over het hoofd, om­dat je ge­bou­wen eer­der als ge­heel waar­neemt. Bo­ven­dien heeft el­ke deur, elk raam en ie­de­re trap­tre­de een ge­heel ei­gen ka­rak­ter, dat on­der meer be­paald wordt door de vorm, de hout­nerf of door sym­bo­len, zo­als in dit ge­val het kruis. Als je het on­der­werp beeld­vul­lend in­ka­dert, kun je bo­ven­dien sto­ren­de om­lig­gen­de ele­men­ten la­ten ver­dwij­nen en het on­der­werp uit zijn ei­gen­lij­ke con­text ha­len.

Vlak­ken en struc­tu­ren

Ie­der ob­ject be­schikt over vlak­ken, on­ge­acht hoe groot of klein het is. In dit ge­val heb­ben we de grond en de mu­ren rond­om de kerk ge­fo­to­gra­feerd. De­ze vlak­ken be­staan uit pla­vui­zen en te­gels van ver­schil­len­de groot­tes. Ie­der ma­te­ri­aal heeft een ge­heel ei­gen op­per­vlak­te­struc­tuur en daar­mee zijn het al­le­maal unie­ke on­der­wer­pen. Let er bij het fo­to­gra­fe­ren wel op dat je de camera pa­ral­lel op­stelt.

Per­spec­tie­ven en pro­por­ties

Hoe­veel ruim­te je on­der­werp op een foto in­neemt heeft ook in­vloed op het ef­fect van je foto. Wan­neer klei­ne ele­men­ten als deur­knop­pen en schar­nie­ren groot moe­ten over­ko­men, moet je ze veel ruim­te in la­ten ne­men. Als je wilt dat gro­te ele­men­ten, zo­als een bui­ten­muur, ook daad­wer­ke­lijk groot over­ko­men, kun je het kik­vors­per­spec­tief ge­brui­ken of een re­fe­ren­tie­ob­ject in je foto plaat­sen, aan de hand waar­van de toe­schou­wer de groot­te van het ob­ject her­kent.

Uit­gangs­punt: hard zon­licht, ka­le bo­men en een wei­nig op­val­lend kerk­ge­bouw. Des­on­danks zijn er veel mooie on­der­wer­pen in dit bouw­werk te vin­den.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.