Voor de we­reld­rei­zi­ger

Think Tank Air­port Se­ries

CHIP FOTO Magazine - - Advertorial -

Voor de fo­to­graaf die veel reist biedt Think Tank de per­fec­te op­los­sing: de rol­kof­fers uit de Air­port Se­ries. In de­ze se­rie vind je mo­del­len als de In­ter­na­ti­o­nal v3.0, de Se­cu­ri­ty v3.0, de Ad­van­ta­ge, de Rol­ler Der­by, de Na­vi­ga­tor en de Ta­keOff v2.0. Het eer­ste wat je aan de Air­port Se­ries ziet, is hoe goed en door­dacht ze ge­maakt zijn. El­ke cen­ti­me­ter ma­te­ri­aal is van merk­baar ho­ge kwa­li­teit en de stik­sels, rit­sen en an­de­re klei­ne ele­men­ten vol­doen aan de­zelf­de stan­daard.

Ne­men we bij­voor­beeld de Air­port In­ter­na­ti­o­nal V3.0. Hier past een zeer com­ple­te uit­rus­ting in, met meer­de­re spie­gel­re­flexen in­clu­sief ob­jec­tief, twee tot vier ex­tra ob­jec­tie­ven, aan­ver­wan­te ac­ces­soi­res, een 15 inch lap­top en een 10 inch ta­blet. De­ze ste­vi­ge rol­kof­fer is zo ont­wor­pen dat hij vol­doet aan de hand­ba­ga­ge-ei­sen van de mees­te in­ter­na­ti­o­na­le lucht­vaart­maat­schap­pij­en. Na­tuur­lijk is het al­tijd ver­stan­dig om dit voor je reis voor al­le ze­ker­heid even te chec­ken. De ge­voer­de vak­ver­de­lers met klit­te­band­be­ves­ti­ging zijn su­per­han­dig en nut­tig om je ap­pa­ra­tuur te be­scher­men en de in­de­ling snel naar ei­gen be­hoef­te te kun­nen or­ga­ni­se­ren. Voor een snel­le en een­vou­di­ge toe­gang kun je het rui­me hoofd­com­par­ti­ment aan drie kan­ten open­rit­sen.

De Air­port In­ter­na­ti­o­nal v3.0 heeft TSA-goed­ge­keur­de rits­slui­ting slo­ten voor het hoofd­vak en een ver­sterk­te ka­bel met cij­fer­slot voor je lap­top en het be­ves­ti­gen van je rol­kof­fer aan een hek of paal. Be­waar je fles wa­ter en een sta­tief in de han­di­ge vak­ken aan de zij­kant. Ex­tra sta­tiefrie­men zijn ui­ter­aard in­be­gre­pen. Een uit­schuif­baar trol­ley-hand­vat, in com­bi­na­tie met twee 80mm su­per­stil­le af­ge­dich­te wie­len met ABEC5 la­gers ma­ken het ver­voer over een glad­de on­der­grond tot een ge­not.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.