Zo groot als je wen­sen

Think Tank Sha­pe Shif­ter

CHIP FOTO Magazine - - Advertorial -

Als je als fo­to­graaf avon­tuur­lijk aan­ge­legd bent, kom je met een rol­kof­fer vol ap­pa­ra­tuur niet ver. Door de jun­gle rij­den is dan na­tuur­lijk geen goed plan. Draag­com­fort is dus een be­lang­rij­ke ver­eis­te, naast een flin­ke por­tie vo­lu­me. Want je wilt tij­dens je avon­tu­ren al­les net zo mak­ke­lijk en net zo snel vast kun­nen leg­gen. Kort­om, tijd voor de Think Tank Sha­pe Shif­ter. De Sha­pe Shif­ter van Think Tank, naar keu­ze ver­krijg­baar in een 15” en 17” for­maat, af­han­ke­lijk of je naast je camera 3 of 4 ex­tra ob­jec­tie­ven wilt mee­ne­men en de groot­te van je lap­top dan wel com­pu­ter, is een fo­to­rug­zak die zich­zelf aan­past qua groot­te, af­han­ke­lijk van wat je er pre­cies in stopt.

De Sha­pe Shif­ter dankt zijn naam aan de mo­ge­lijk­heid om ruim­te te be­spa­ren door de rug­zak te com­pri­me­ren tot een hoog­te van slechts 7,6 cm als de­ze leeg is. De rug­zak be­schikt over in­ge­bouw­de ne­o­preen vak­ver­de­lers die er­voor zor­gen dat je ap­pa­ra­tuur ge­schei­den blijft. Je lap­top en ta­blet kun je in hun ei­gen apar­te, ge­wat­teer­de vak op­ber­gen. Zon­der of met wei­nig in­houd is het dus een com­pac­te en re­la­tief plat­te rug­zak, maar he­le­maal vol­ge­la­den is het op­eens een vol­waar­di­ge gro­te back­pack. Op die ma­nier kun je al­tijd al­le ap­pa­ra­tuur mee­ne­men die je wenst, maar wordt je rug­zak niet on­no­dig groot en lomp als je al­leen met je camera plus pri­me of com­pac­te zoom op pad gaat. En het fij­ne is, de Sha­pe Shif­ter stelt zich­zelf en je hoeft de groot­te van de rug­zak dus niet hand­ma­tig bij te stel­len via in­ge­wik­kel­de han­de­lin­gen.

Een borst­riem en ver­wij­der­ba­re heup­gor­del zor­gen voor ex­tra sta­bi­li­teit. Ver­der is de Sha­pe Shif­ter voor­zien van de no­di­ge op­berg­vak­ken, zo­als je mag ver­wach­ten van een fo­to­rug­zak. In de rug­zak is naast je fo­to­spul­len nog plaats voor een jas, eten, je smartpho­ne en je lap­top. Je sta­tief kun je cen­traal op de ach­ter­zij­de van de Sha­pe Shif­ter be­ves­ti­gen, zo­dat de­ze goed in ba­lans blijft. Om een goed draag­com­fort te ga­ran­de­ren zijn de draag­rie­men en het schou­der­har­nas zacht ge­voerd. Bo­ven­dien blij­ven je spul­len ze­ker droog met de mee­ge­le­ver­de re­gen­hoes. Voor sterk­te, duur­zaam­heid en be­scher­ming te­gen weers­in­vloe­den, is de rug­zak ge­maakt van wa­ter­af­sto­tend ma­te­ri­aal en ge­coat met po­ly­re­thaan aan de on­der­zij­de.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.