Een fo­to­boek sa­men­stel­len

CHIP FOTO Magazine - - Een Fotoboek Maken -

Nu la­ten we je zien hoe je in de spe­ci­a­le soft­wa­re van Pixum een fo­to­boek sa­men­stelt. Het gaat om het pro­gram­ma Pixum Fo­to­we­reld Soft­wa­re, dat je vindt op www.pixum.nl. Je kunt er in dit pro­gram­ma voor kie­zen om het fo­to­boek zelf vorm te ge­ven, maar je kunt het fo­to­boek ook la­ten vorm­ge­ven door de as­sis­tent van het pro­gram­ma. We gaan in op bei­de mo­ge­lijk­he­den.

5

Aan­tal foto’s per pa­gi­na bij­stel­len

Soms moet je het aan­tal foto’s per pa­gi­na aan­pas­sen. Ver­sleep het bol­le­tje op de on­der­ste schuif­balk (Foto’s / pa­gi­na) tot de balk bij Vul­lings­graad he­le­maal groen is. Kijk in het ka­der hier­naast wan­neer je de foto’s zelf op de pa­gi­na’s wilt plaat­sen.

6

The­ma se­lec­te­ren

Je hebt de keu­ze uit ver­schil­len­de stij­len om toe te pas­sen op je al­bum. Open een van de tab­bla­den (bij­voor­beeld Rei­zen) om de stij­len te be­kij­ken. Door op de knop Meer down­lo­a­den te klik­ken, kun je meer stij­len down­lo­a­den. Geef je fo­to­boek ook een ti­tel en even­tu­eel een sub­ti­tel in het tekst­vak naast Boek­ti­tel.

1 Pro­gram­ma in­stal­le­ren Ga op de Pixum-web­si­te naar Fo­to­boek ma­ken, klik in het me­nu op Pixum Fo­to­we­reld Soft­wa­re en in­stal­leer het pro­gram­ma. Met dit pro­gram­ma kun je ver­schil­len­de pro­duc­ten ma­ken, maar wij kie­zen hier voor Pixum Fo­to­boek.

4

Aan­tal pa­gi­na’s in­stel­len

Wan­neer je links de foto’s hebt ge­se­lec­teerd die je in het fo­to­boek wilt ge­brui­ken, sleep je ze naar het mid­del­ste ka­der. Ze ver­schij­nen dan on­der el­kaar. On­der­aan dit ka­der stel je de hoe­veel­heid pa­gi­na’s in die je wilt ge­brui­ken voor je fo­to­boek. Dit doe je door het bol­le­tje te ver­sle­pen.

3

Foto’s se­lec­te­ren

Se­lec­teer ver­vol­gens op je com­pu­ter de map met de foto’s die je wilt ver­wer­ken in het fo­to­al­bum. Je hebt ook de keu­ze of je met een leeg boek wilt be­gin­nen of de fo­to­boek-as­sis­tent wilt star­ten. Nu kie­zen we voor Fo­to­boek-as­sis­tent star­ten, ver­der­op gaan we in op de an­de­re mo­ge­lijk­heid.

2

For­maat kie­zen

De vol­gen­de stap is het kie­zen van het ge­wens­te for­maat voor het boek (bij­voor­beeld Groot (staand)) en het pa­pier, bij­voor­beeld Fo­to­pa­pier. Kies je voor Pre­mi­um pa­pier, dan kun je ook nog kie­zen tus­sen ver­schil­len­de ma­nie­ren van bin­den.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.