Wel of geen fo­to­boek-as­sis­tent?

CHIP FOTO Magazine - - Een Fotoboek Maken -

De As­sis­tent or­dent de foto’s chro­no­lo­gisch en let er op dat ge­lij­ke on­der­wer­pen bij el­kaar op een pa­gi­na ko­men. Bij­voor­beeld het ont­bijt in het ho­tel komt op een pa­gi­na, het be­zoek aan het strand be­gint dan op de vol­gen­de pa­gi­na. Ui­ter­aard is het mo­ge­lijk om het voor­stel van de as­sis­tent hand­ma­tig aan te pas­sen, door foto’s te ver­plaat­sen, be­wer­ken of he­le­maal te ver­van­gen. Maar je kunt het ook he­le­maal hand­ma­tig aan­pak­ken. Hier een paar za­ken om daar­bij op te let­ten.

In­de­lin­gen kie­zen Wil je toch hulp bij het in­de­len van je pa­gi­na’s? Links­on­der in het ven­ster kun je een in­de­ling kie­zen, bij­voor­beeld ‘Over­lap­pend 2 foto’s per pa­gi­na’ of ‘Slim­me ver­de­ling 2 foto’s per pa­gi­na’. Links­on­der kun je ook ach­ter­gron­den, cliparts of sja­blo­nen en ka­ders kie­zen. Kies bij­voor­beeld een ach­ter­grond in een be­paal­de kleur en dub­bel­klik er­op. Als je op Meer... klikt, kun je ex­tra ele­men­ten down­lo­a­den.

7

Pa­gi­na’s con­tro­le­ren

Klik dan op Maak een voor­stel voor mijn fo­to­boek. Con­tro­leer el­ke pa­gi­na en pas even­tu­eel de po­si­tie of groot­te van de foto’s aan. Wan­neer je nog klei­ne wij­zi­gin­gen aan wilt bren­gen op een foto is dit nog mo­ge­lijk. Dub­bel­klik op de foto die je aan wilt pas­sen. Klik daar­na op Te­rug en Foto in het pro­duct ver­van­gen.

8 Fo­to­boek be­stel­len

Wan­neer je al­les hebt ge­con­tro­leerd, klik je rechts­on­der op In het win­kel­wa­gen­tje leg­gen. Klik daar­na op In het win­kel­mand­je leg­gen en op­slaan en dan Be­stel­lin­gen star­ten.

Aan­tal pa­gi­na’s aan­pas­sen Door rechts­on­der in het scherm op de pro­duct­in­stel­lin­gen te klik­ken, kom je in een ven­ster waar­in je je pro­duct kunt aan­pas­sen. Kom je niet uit met de ge­ko­zen hoe­veel­heid pa­gi­na’s? Hier kun je dat aan­tal aan­pas­sen.

Foto’s plaat­sen Zet foto’s op een pa­gi­na door ze van­af het Foto&vi­deo-ka­der links te ver­sle­pen naar het mid­den­ven­ster. Met de loep-pic­to­gram­men rechts­bo­ven in de ge­reed­schaps­balk zoom je een foto ver­der in of uit. Voor­af bij­snij­den in een spe­ci­aal fo­to­be­wer­kings­pro­gram­ma is dus niet no­dig.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.