Be­we­ging be­vrie­zen

Wel­ke in­stel­ling de juis­te is, hangt af van de snel­heid van het ob­ject.

CHIP FOTO Magazine - - Sluitertijd -

Voor­al bij ac­tie- en sport­fo­to­gra­fie is het be­lang­rijk de con­tro­le over de slui­ter­tijd te be­hou­den. Dat lukt het ge­mak­ke­lijkst in de mo­dus Slui­ter­tijd­voor­keu­ze, op het mo­dus­wiel te vin­den als “Tv” of “S”. In de­ze mo­dus kun je een slui­ter­tijd van­af on­ge­veer 30 se­con­den tot 1/4000 se­con­den of kor­ter in­stel­len. Ver­vol­gens kiest de camera het bij­pas­sen­de dia­frag­ma op ba­sis van de in­ge­stel­de iso-waar­de.

Als je snel­le be­we­gin­gen he­le­maal wilt be­vrie­zen, dien je twee fac­to­ren in het oog te hou­den: de snel­heid van het ob­ject, maar ook de af­stand waar­op het zich be­vindt.

Als je ver­der weg staat, kan de slui­ter rus­tig lan­ger open­blij­ven dan hier­on­der aan­ge­ge­ven. Maak in ge­val van twij­fel ge­woon een paar test­fo­to’s!

Maar be­we­gings­on­scherp­te is soms zelfs wen­se­lijk. Sport­fo­to­gra­fen ge­brui­ken voor hun ‘mee­trek­kers’ iets lan­ge­re slui­ter­tij­den en vol­gen dan de be­we­ging met de camera voor een scherp on­der­werp te­gen een dy­na­mi­sche ver­vaag­de ach­ter­grond.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.