Hoe­veel ach­ter­grond mag er op?

Groot­hoek- en te­le­ob­jec­tie­ven ge­ven de voor- en ach­ter­grond heel ver­schil­lend weer. We ver­ge­lij­ken.

CHIP FOTO Magazine - - Beeldhoek -

Bij wij­ze van voor­beeld heb­ben we ons mo­del een keer van wat ver­der weg met een te­le en een keer van dicht­bij met een groot­hoek ge­fo­to­gra­feerd. Het ge­zicht komt in bei­de ge­val­len even groot op de foto, maar de ach­ter­grond valt heel ver­schil­lend uit. Ove­ri­gens heeft geen van de bei­de

Ster­ke te­le

Dit por­tret is ge­maakt met een

200 mm-te­le van­af eni­ge af­stand.

Door de klei­ne­re beeld­hoek is maar een deel van het slot te zien, maar de ach­ter­grond komt op de foto wel groot in beeld en vlak ach­ter het mo­del. An­der ef­fect: door de klei­ne­re scherp­te­diep­te van de te­le wordt het ge­bouw on­scherp weer­ge­ge­ven. ob­jec­tie­ven een ty­pi­sche brand­punts­af­stand voor por­tret­ten. Een groot­hoek ver­oor­zaakt vaak een te gro­te neus, ter­wijl een ster­ke te­le min­der ge­schikt is voor fo­to­gra­fe­ren uit de hand van­we­ge de ge­rin­ge licht­sterk­te – je krijgt dan ook snel­ler be­wo­gen foto’s.

Groot­hoek

Dit por­tret is ge­maakt met een 20 mm-groot­hoek. De fo­to­graaf stond dicht bij het mo­del en door de gro­te beeld­hoek van het ob­jec­tief komt er veel van de ach­ter­grond op de foto. Het slot lijkt heel ver weg en ziet er re­la­tief klein uit.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.