Voor al­les een adap­ter

Ver­leg de gren­zen van je ca­me­ra: goed­ko­pe adapters ma­ken je uit­rus­ting ge­schikt voor spe­ci­a­le fo­to­gra­fie­ta­ken.

CHIP FOTO Magazine - - Inhound -

Goed­ko­pe adapters ma­ken je ca­me­ra ge­schikt voor spe­ci­a­le ta­ken.

Om te beginnen: de beeld­kwa­li­teit van een hoog­waar­dig ma­cro-ob­jec­tief, een licht­sterk te­le­ob­jec­tief, of een pro­fes­si­o­neel tilt-shif­t­ob­jec­tief voor ar­chi­tec­tuur­fo­to’s, is niet te ver­slaan. Maar als je al de­ze spe­ci­a­le ob­jec­tie­ven wil aan­schaf­fen, moet je daar een klein ver­mo­gen voor neer­tel­len. Daar­bij zijn be­paal­de ob­jec­tie­ven voor veel (voor­al spie­gel­lo­ze) ca­me­ra’s he­le­maal niet ver­krijg­baar.

Wat dat be­treft zijn voor­zet­len­zen, tus­sen­rin­gen en converters pri­ma op­los­sin­gen. Ze zijn in ver­hou­ding niet duur en ze voe­gen bij­zon­de­re mo­ge­lijk­he­den toe aan je ca­me­ra. Een een­vou­di­ge om­keer­ring kost zo’n 15 eu­ro en maakt van een nor­maal ob­jec­tief een loep, waar­mee je ex­tre­me clo­se-ups kunt ma­ken. Bo­ven­dien zijn er in­tus­sen veel adapters ver­krijg­baar waar­mee je ou­de­re ob­jec­tie­ven op een mo­der­ne di­gi­ta­le ca­me­ra kunt zet­ten. Ide­aal dus om je fa­vo­rie­te ou­de len­zen af te stof­fen en de be­perk­te mo­ge­lijk­he­den van je spie­gel­lo­ze ca­me­ra uit te brei­den.

Het is door­gaans be­lang­rijk om voor de aan­schaf van een adap­ter na te gaan of de aan­slui­ting zo­wel op je ca­me­ra als op je ob­jec­tief past, en of de au­to­fo­cus en an­de­re au­to­ma­ti­sche func­ties wor­den on­der­steund. En als het mo­ge­lijk is, moet je ook de beeld­pres­ta­tie con­tro­le­ren: ver­ge­lijk zo­wel het mid­den van de fo­to als de hoe­ken op scherp­te en beeld­fou­ten zo­als chro­ma­ti­sche aber­ra­ties, kleur­zwe­men en ster­ke con­tras­ten.

“Let er­op dat de adap­ter au­to­fo­cus en au­to­ma­ti­sche dia­frag­ma on­der­steunt.”

Shift adap­ter Met de Lao­wa Ma­gic Shift Con­ver­ter kun je het ob­jec­tief pa­ral­lel aan het beeld­vlak ver­schui­ven.

Ge­cor­ri­geerd

Ori­gi­neel

Gro­te beeld­cir­kel De con­ver­ter pro­jec­teert het on­der­werp licht ver­groot op de sen­sor.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.