Licht­lek­ken cre­ë­ren

CHIP FOTO Magazine - - Inhound -

Met Ra­di­aal- en Ver­loop­fil­ters in Light­room.

De di­gi­ta­le re­vo­lu­tie heeft de fo­to­gra­fie – en dat is nog niet eens zo heel lang ge­le­den – in­grij­pend ver­an­derd. Af­ge­zien van het feit dat je niet meer be­perkt bent tot 36 fo­to’s per rol­le­tje kun je ook al voor­af op het scherm je shot be­oor­de­len en daar­na op de pc nog be­wer­ken. Te­ge­lij­ker­tijd is er ook in­mid­dels een roep om ori­gi­ne­le­re en min­der per­fec­te plaat­jes, en dus zijn ou­de ana­lo­ge fo­to­toe­stel­len en zelfs weg­werp­ca­me­ra’s weer hip. Er zijn aar­dig wat men­sen die de ken­mer­ken­de beeld­fou­ten uit het ver­le­den juist in hun fo­to’s wil­len ver­wer­ken. De re­tro­fil­ters van In­st­agram en Snap­chat heb­ben ge­leid tot be­paal­de voor­keu­ren. Zo kun je de look van zil­ver­ha­li­de-films bij­voor­beeld be­na­druk­ken met licht­lek­ken, zo­als de goed­ko­pe Hol­ga-ca­me­ra’s vroe­ger ook had­den. Vroe­ger werd een fo­to met licht­lek be­schouwd als mis­lukt, maar op de een of an­de­re ma­nier spreekt het ef­fect te­gen­woor­dig tot de ver­beel­ding.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.