Hdr-fo­to’s van land­schap­pen

CHIP FOTO Magazine - - Inhound -

Ma­ken en sa­men­stel­len in Light­room.

Bij­na ie­der­een fo­to­gra­feert graag land­schap­pen. Maar als de zon niet van ach­te­ren schijnt, is de lucht meest­al veel hel­der­der dan de ele­men­ten op de voor­grond. Dat merk je erg goed bij zons­op­kom­sten en -on­der­gan­gen. Vroe­ger ge­bruik­ten fo­to­gra­fen ver­loop­fil­ters om dit te com­pen­se­ren, maar in­mid­dels heeft de hdr-tech­no­lo­gie (high dy­na­mic ran­ge) dit veel ge­mak­ke­lij­ker ge­maakt. Voor een hdr-reeks fo­to­gra­feer je een on­der­werp meer­de­re ke­ren, waar­bij je voor el­ke fo­to de be­lich­ting met twee of drie stops ver­an­dert. Je hebt mi­ni­maal drie op­na­men no­dig, maar brac­ke­ting met vijf, ze­ven of ne­gen fo­to’s is nor­maal. Tus­sen op­na­men wordt al­leen de slui­ter­tijd ge­wij­zigd.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.