Olym­pus M.Zuiko Di­gi­tal ED 17 mm f/1.2 Pro

De M.Zuiko Di­gi­tal ED 17 mm f/1.2 Pro – een groot­hoek­lens met vas­te brand­punts­af­stand – van Olym­pus is een klas­se apart voor MFT­fo­to­gra­fen. Hij over­tuigt op al­le fron­ten, zo­wel in de prak­tijk als in het lab.

CHIP FOTO Magazine - - Inhound -

De­ze groot­hoek­lens met vas­te brand­punts­af­stand is een klas­se apart voor MFT-fo­to­gra­fen.

Je kan niet zeg­gen dat er tot nu toe een ge­brek was aan 17-mil­li­me­ter pri­me­len­zen voor sys­teem­ca­me­ra’s met Mi­cro Four Thirds-sys­teem (MFT). Maar de nieu­we Olym­pus M.Zuiko Di­gi­tal ED 17 mm f/1.2 Pro springt er echt uit van­we­ge zijn uit­ste­ken­de licht­sterk­te. Door­dat de lens­con­struc­tie ver­ge­le­ken met de ou­de­re M.Zuiko Di­gi­tal 17mm f/1.8 – die niet tot de Pro-se­rie be­hoort – an­ders is, heeft dat in­vloed op de prijs en het ge­wicht; die zijn bei­de meer dan twee keer zo hoog. MFT-fo­to­gra­fen met een voor­keur voor de klas­sie­ke 35-mm brand­punts­af­stand, die de­ze Olym­pus om­ge­re­kend naar klein­beeld biedt, zul­len zich hier­door vast niet la­ten af­schrik­ken – en te­recht! De iden­tiek ont­wor­pen pri­me­len­zen uit de­zelf­de Pro-se­rie van 25mm en 45mm be­we­zen zich na­me­lijk eer­der al van zeer ho­ge kwa­li­teit te zijn.

Pri­ma af­ge­werkt, ge­wel­di­ge func­ties

Olym­pus prijst zijn nieuw­ste Pro-pri­me aan als de ide­a­le por­tret­lens. Maar toch zijn er be­hoor­lijk wat fo­to­gra­fen met een voor­keur voor por­tret­ten die graag wat meer af­stand hou­den – ook veel mo­del­len vin­den dat pret­ti­ger. Daar­om zien wij de­ze licht­ster­ke, vrij com­pac­te en bui­ten­ge­woon ro­buus­te 17 mil­li­me­ter eer­der als een ide­a­le met­ge­zel voor re­por­ta­ge­fo­to­gra­fie, of na­tuur­lijk voor land­schaps­fo­to’s.

Op een Olym­pus E-M1 Mark II zorgt de­ze lens voor veel fo­top­le­zier. Het is heer­lijk om on­der­weg te zijn met een com­bi­na­tie waar­van de on­der­de­len uit­ste­kend op el­kaar af­ge­stemd zijn. Bo­ven­dien voelt de pri­me-

lens erg so­li­de en is de bre­de, ge­rib­bel­de fo­cus­ring zeer pret­tig te be­die­nen. Wat be­treft ge­bruiks­ge­mak is de kwa­li­teit van de lens van een erg hoog ni­veau, maar ook over het ge­heel ge­no­men is de af­wer­king top. De lens is voor­zien van stof-, spat­wa­te­ren vorst­be­scher­ming, dus bij de eer­ste fo­to­ses­sie in sneeuw en ijs was er geen en­ke­le twij­fel of de lens het aan zou kun­nen.

Een van de high­lights qua be­die­ning is dat je door de fo­cus­ring ge­woon rich­ting de bo­dy te trek­ken, je kunt swit­chen tus­sen au­to­fo­cus en hand­ma­tig scherp­stel­len. Daar­bij wordt on­der de ring plots een ver­bor­gen fo­cus­schaal zicht­baar. Voor­al men­sen die niet al­leen fotograferen maar ook fil­men zul­len blij zijn met de­ze func­tie, voor­al om­dat de fo­cus­ring bij hand­ma­ti­ge scherp­stel­ling pret­tig in het ge­bruik is.

Ook de au­to­fo­cus ver­dient al­le lof, om­dat hij erg snel en nauw­keu­rig en bo­ven­dien nau­we­lijks hoor­baar is. Op de ca­me­ra die we in de prak­tijk­test ge­bruik­ten, kwa­men de pro­fes­si­o­ne­le kwa­li­tei­ten van de lens op het ge­bied van snel­heid en pre­ci­sie echt tot zijn recht. Wat bij de test­op­na­men echt op­valt, is niet slechts de uit­ste­ken­de scherp­te, maar ook de ge­wel­di­ge bokeh

– in het bij­zon­der de ver­ras­send aan­ge­na­me over­gang tus­sen scher­pe en wa­zi­ge ge­bie­den. Dat is geen toe­val, want Olym­pus pro­du­ceert en ver­werkt in zijn Pro-se­rie lens­ele­men­ten ge­naamd ED-DSA (Ex­tra-low Dis­per­si­on Du­al Su­per Asp­heri­cal Lens). De­ze ma­ken lich­te­re, com­pac­te­re len­zen mo­ge­lijk en le­ve­ren een gro­te bij­dra­ge aan het com­pen­se­ren van de ver­vor­ming die je vaak ziet bij brand­punts­af­stan­den in het groot­hoek­be­reik. Bo­ven­dien zor­gen ze voor min­der kleur­ran­den.

Zo­wel in de prak­tijk als in het lab

De­ze the­o­rie wordt in het la­bo­ra­to­ri­um ook be­ves­tigd, want met slechts 0,1 pro­cent is de ver­vor­ming ex­treem laag. Geen won­der dat veel van de staan­de fo­to’s die tij­dens de

Rechts: Een ama­ryl­lis, ge­scho­ten van­af een sta­tief, is een pri­ma mo­ge­lijk­heid om de Olym­pus­lens te le­ren ken­nen. De over­gan­gen tus­sen scherp en on­scherp zijn aan­ge­naam zacht. Olym­pus M.Zuiko Di­gi­tal ED 17 mm f/1,2 | 34 mm (KB) | f/1.8 | 1/200 sec. |...

Olym­pus M.Zuiko Di­gi­tal ED 17 mm f/1.2 | 34 mm (KB) | f/10 | 1/500 sec. | ISO 100 Bo­ven: Dit on­der­werp lijkt wel ge­maakt voor de M.Zuiko Di­gi­tal 17 mm. De con­dens­stre­pen zor­gen voor een ex­tra ac­cent.

Olym­pus M.Zuiko Di­gi­tal ED 17 mm f/1.2 | 34 mm (KB) | f/1,2 | 1/125 sec. | ISO 200 Bo­ven: De­ze clo­se-up van een kat beeldt al­leen één oog vol­le­dig scherp af. Dat laat zien hoe klein de scherp­te­diep­te van het vol­le­dig open dia­frag­ma van 1.2 is.

Rechts: Sneeuw, ijs en zon zijn be­to­ve­rend. Dank­zij de kor­te brand­punts­af­stand past de boom­top die af­steekt te­gen de blau­we he­mel nog mak­ke­lijk in beeld. Olym­pus M.Zuiko Di­gi­tal ED 17 mm f/1.2 | 34 mm (KB) | f/10| 1/160 sec. | ISO 200

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.