50 jaar Pa­ra­diso

CHIP FOTO Magazine - - Agenda -

In de­ze ten­toon­stel­ling wordt Pa­ra­diso be­licht als Am­ster­dams cul­tu­reel erf­goed. Veel mu­ziek­lief­heb­bers heb­ben wel een her­in­ne­ring aan de Am­ster­dam­se pop­tem­pel. In to­taal von­den er in 50 jaar ruim 26.000 eve­ne­men­ten plaats. De ten­toon­stel­ling laat zien hoe ‘Cos­misch Ont­span­nings­cen­trum Pa­ra­diso’ in 1968 zijn deu­ren open­de aan de We­te­ring­schans en uit­groei­de tot het be­ken­de pop­po­di­um. Zo’n 200 unie­ke fo­to’s van con­cer­ten en fees­ten en van de ve­le be­zoe­kers zijn er te be­won­de­ren, ui­ter­aard met au­then­tie­ke mu­ziek­op­na­mes uit Pa­ra­diso. Be­gin ja­ren ’80 nam fo­to­graaf Max Nat­kiel zijn Rol­lei­flex-ca­me­ra mee naar Pa­ra­diso en maak­te meer dan dui­zend por­tret­ten van het di­ver­se pu­bliek. Punks, new-wa­vers, roc­kers, ras­ta’s en skin­heads gin­gen in ruil voor een bier­tje graag op de fo­to. De ten­toon­stel­ling in het Am­ster­dam Mu­se­um be­na­drukt ook de di­ver­si­teit in mu­ziek­stij­len. Er zijn tal van unie­ke fo­to’s te zien die be­ken­de en min­der­be­ken­de fo­to­gra­fen maak­ten van on­ver­ge­te­lij­ke op­tre­dens. Denk aan De Zan­ge­res zon­der Naam, Hans Dul­fer, The Sex Pistols, Prin­ce, Da­vid Bo­wie, Kurt Co­bain, Cheb Kha­led, Ka­ne, Amy Wi­ne­hou­se, Snoop Dogg en nog veel meer.

30 maart t/m 19 au­gus­tus 2018 Am­ster­dam Mu­se­um, Am­ster­dam www.am­ster­dam­mu­se­um.nl

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.