Over­zichts­ten­toon­stel­ling

CHIP FOTO Magazine - - Agenda -

Ri­ne­ke Dijkstra (Sit­tard 1959) werd in de ja­ren ne­gen­tig in­ter­na­ti­o­naal be­kend met haar Strand­por­tret­ten. Vo­rig jaar werd zij on­der­schei­den met de pres­ti­gi­eu­ze Has­sel­blad Award. Dijkstra werkt het liefst in se­ries waar­door ver­schil­len en over­een­kom­sten tus­sen de ge­por­tret­teer­den en hun cul­tu­re­le ach­ter­grond sub­tiel aan het licht tre­den. Zij maakt haar por­tret­ten met een tech­ni­sche ca­me­ra op sta­tief, een tijd­ro­vend pro­ces dat haar werk­wij­ze be­paalt. De haar­scherp ge­de­tail­leer­de fo­to’s ge­ven de toe­schou­wer bij­na het idee oog in oog te staan met de ge­por­tret­teer­den. Te­ge­lijk ver­lie­zen ze door het se­ri­ë­le ka­rak­ter ook iets van hun in­di­vi­du­a­li­teit. Haar ten­toon­stel­ling in De Pont werd ge­or­ga­ni­seerd in sa­men­wer­king met het Loui­si­a­na Mu­se­um in De­n­e­mar­ken.

10 maart t/m 21 mei De Pont mu­se­um, Til­burg www.de­pont.nl

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.