Ger­rit de Heus – De ze­ge in zicht

CHIP FOTO Magazine - - Nieuws -

Fo­to­graaf Ger­rit de Heus reis­de een jaar lang door Ne­der­land om de min­der be­ken­de kam­pi­oen­schap­pen vast te leg­gen. Flip­pe­ren, rol­schaat­sen, sjoe­len, boe­ren­golf, bub­bel­voet­bal, je kunt ei­gen­lijk over­al kam­pi­oen in wor­den. Het boek is een ode aan de or­ga­ni­sa­to­ren, scheids­rech­ters, ju­ry­le­den en an­de­re vrij­wil­li­gers die de kam­pi­oen­schap­pen mo­ge­lijk ma­ken, maar voor­al ook aan de deel­ne­mers. Mis­schien wor­den som­mi­ge van de­ze spor­ten dank­zij dit boek wat se­ri­eu­zer ge­no­men.

Het boek met 144 pa­gi­na’s, is sinds 5 april te koop voor 24,99 eu­ro.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.