FOTOFAIR

CHIP FOTO Magazine - - Alles voor de fotograaf - htt­ps://fotofair.nl/fo­to­mo­men­ten-2.

Ren­nen­de, vlie­gen­de en sprin­gen­de hon­den zijn een mooi on­der­werp om te fotograferen, maar dit is niet al­tijd mak­ke­lijk. Dit jaar no­digt Mijn Stijl Fo­to­gra­fie je uit om gra­tis aan te slui­ten bij de de­mon­stra­ties ‘Hond in Ac­tie’, die op de Fotofair (26 en 27 mei) ge­du­ren­de de he­le dag zul­len plaats­vin­den. Hier is het mo­ge­lijk om hon­den te fotograferen die spor­ten be­oe­fe­nen zo­als ‘dog­fris­bee’ en ‘be­hen­dig­heid’, of hon­den die in al­le rich­tin­gen voor­bij ko­men ren­nen. Tij­dens de­ze 15 mi­nu­ten du­ren­de de­mon­stra­ties wor­den er tips en trucs ge­deeld om de ac­tie zo scherp en mooi mo­ge­lijk vast te leg­gen. Bo­ven­dien kun je door het in­stu­ren van je fo­to waan­zin­ni­ge prij­zen win­nen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.