4 Be­we­gings­on­scherp­te

CHIP FOTO Magazine - - Leren Fotograferen -

Met de slui­ter­tijd kun je zeer cre­a­tie­ve fo­to’s ma­ken. Je kunt on­der­wer­pen die snel be­we­gen, be­vrie­zen met een kor­te slui­ter­tijd. Je kunt ook een lan­ge slui­ter­tijd kie­zen om een dy­na­mi­sche en span­nen­de be­we­gings­on­scherp­te te cre­ë­ren. Ze­ker in de sport­fo­to­gra­fie bie­den de­ze op­ties veel mo­ge­lijk­he­den. Wan­neer je een au­to bij­voor­beeld 1/1000 se­con­de be­licht, lijkt het als­of de au­to stil­staat. Met een be­lich­ting van 1/125 se­con­de zal op de ach­ter­grond een be­we­gings­on­scherp­te zicht­baar wor­den. Hier kun je naar har­ten­lust mee ex­pe­ri­men­te­ren.

Lan­ge slui­ter­tijd Door je ca­me­ra tij­dens een lan­ge slui­ter­tijd mee te trek­ken, ont­staat er een dy­na­mi­sche be­we­gings­on­scherp­te.

Kor­te slui­ter­tijd Met een kor­te slui­ter­tijd lijkt het als­of de au­to ge­par­keerd staat.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.