11 Ob­jec­tief­fou­ten cor­ri­ge­ren

CHIP FOTO Magazine - - Leren Fotograferen -

Een per­fect ob­jec­tief be­staat he­laas niet. Dus zelfs de duur­ste len­zen ver­to­nen nog fou­ten die je tij­dens het fotograferen niet kunt voor­ko­men. Dat kun­nen ver­te­ke­nin­gen zijn, maar ook chro­ma­ti­sche aber­ra­ties of vig­net­te­ring, maar ge­luk­kig zijn de­ze fou­ten te­gen­woor­dig heel mak­ke­lijk te ver­wij­de­ren. Ca­me­ra Raw biedt bij­voor­beeld een au­to­ma­ti­sche en een hand­ma­ti­ge va­ri­ant. Bij de au­to­ma­ti­sche va­ri­ant ge­bruikt het pro­gram­ma het ob­jec­tief­pro­fiel van de fa­bri­kant. Ga daar­voor naar Lens­cor­rec­ties>Pro­fiel> Cor­rec­ties pro­fiel in­scha­ke­len. Ca­me­ra Raw her­kent di­rect wel­ke fou­ten het ob­jec­tief heeft en ver­wij­dert ze

– mits het pro­gram­ma het ob­jec­tief­pro­fiel kent. Daar­om moet je de RAW-con­ver­ter re­gel­ma­tig up­da­ten. Al­leen dan weet je ze­ker dat je ob­jec­tief wordt on­der­steund. Is er nog geen pro­fiel be­schik­baar, dan kun je de fou­ten ook hand­ma­tig cor­ri­ge­ren. On­der Lens­cor­rec­ties>Hand­ma­tig vind je al­le in­stel­lin­gen en kun je al­le fou­ten af­zon­der­lijk en op het oog ver­wij­de­ren.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.