Shift in ar­chi­tec­tuur­fo­to­gra­fie

Krom­me lij­nen cor­ri­ge­ren in de ca­me­ra

CHIP FOTO Magazine - - Adapters -

Shift-ob­jec­tie­ven zijn du­re, pro­fes­si­o­ne­le ob­jec­tie­ven die voor­al in de ar­chi­tec­tuur­fo­to­gra­fie wor­den ge­bruikt. Dank­zij de shift-func­tie kan het ob­jec­tief een paar mil­li­me­ter naar bo­ven schui­ven, waar­door de pro­jec­tie van het beeld op de sen­sor ver­an­dert en de lij­nen wor­den recht­ge­zet. Hier­op aan­slui­tend heeft Lao­wa af­ge­lo­pen jaar de Ma­gic Shift Con­ver­ter op de markt ge­bracht (die wel al­leen maar werkt met Lao­wa’s ei­gen ob­jec­tief 12mm Ze­ro-D en So­ny ful­l­fra­me E-Mount-len­zen).

Ruim­te voor cor­rec­ties

Om vol­doen­de ruim­te te heb­ben voor het cor­ri­ge­ren van het per­spec­tief ver­groot de con­ver­ter het beeld met een fac­tor 1,4 op de sen­sor. De beeld­cir­kel wordt daar­door be­dui­dend gro­ter dan de oor­spron­ke­lij­ke uit­sne­de.

Per­spec­tief­cor­rec­tie

Om een ge­vel zon­der ver­vor­ming te fotograferen moet de ca­me­ra pa­ral­lel aan het ge­bouw wor­den ge­hou­den. In het rech­ter ge­val zijn dan al­leen nog de on­der­ste ver­die­pin­gen en het wa­ter te zien. In de twee­de stap wordt de ge­wens­te uit­sne­de in­ge­steld door het ob­jec­tief licht naar bo­ven te ‘shif­ten’.

Ge­wel­di­ge ma­cro­fo­to’s

In de ma­cro­fo­to­gra­fie wil je klei­ne on­der­wer­pen zo groot mo­ge­lijk weer­ge­ven. De een­vou­dig­ste op­los­sing daar­voor is een voor­zet­lens, die je di­rect op het ob­jec­tief schroeft en die het on­der­werp als een loep wat ver­groot. Voor­zet­len­zen kun­nen de beeld­kwa­li­teit ver­slech­te­ren, maar aan de an­de­re kant kan ie­der­een er mee over­weg. Ge­woon er­op schroe­ven en fotograferen zo­als je al­tijd doet. Al­le au­to­ma­ti­sche func­ties doen het ook ge­woon zo­als je ge­wend bent.

Je kunt ook tus­sen­rin­gen ge­brui­ken om een gro­te­re af­beel­ding te re­a­li­se­ren. Die zijn in ver­schil­len­de leng­tes ver­krijg­baar. Je kunt ze naar har­ten­lust com­bi­ne­ren en er zit geen glas in, zo­dat er geen na­de­lig ef­fect op de beeld­kwa­li­teit ont­staat. Je kunt er ook een ma­cro-balg voor ge­brui­ken, waar­mee je de leng­te trap­loos kunt in­stel­len. Op die ma­nier kun je dich­ter bij het on­der­werp ko­men en het zo­doen­de gro­ter fotograferen. Het na­deel van tus­sen­rin­gen en bal­gen is dat ze zor­gen voor min­der licht en ei­gen­lijk al­leen ge­schikt zijn voor be­we­gen­de on­der­wer­pen. Bo­ven­dien gaat de mo­ge­lijk­heid om on­ein­dig scherp te stel­len ver­lo­ren (bij ma­cro­fo­to’s kan dit wor­den ver­hol­pen). Wil je au­to­fo­cus en au­to­ma­tisch dia­frag­ma ge­brui­ken, dan moet je er bij de aan­schaf van een tus­sen­ring op let­ten dat die de com­mu­ni­ca­tie tus­sen ob­jec­tief en ca­me­ra on­der­steunt.

Je kunt ook in­druk­wek­ken­de re­sul­ta­ten boe­ken met een om­keer­ring. Daar­mee kun je een ob­jec­tief ach­ter­ste­vo­ren op je ca­me­ra plaat­sen. Het ob­jec­tief werkt op die ma­nier als een loep. Hoe kor­ter de brand­punts­af­stand van het ge­bruik­te ob­jec­tief, hoe ster­ker het ver­gro­tings­ef­fect zal zijn. In com­bi­na­tie met een 18mm groot­hoek­lens is het bij­voor­beeld geen pro­bleem om een lie­ve­heers­beest­je beeld­vul­lend te fotograferen. Voor som­mi­ge ca­me­ra­sys­te­men (waar­on­der

Ca­non en Ni­kon) be­staan ook au­to­ma­ti­sche re­tro-adapters, die wel een stuk duur­der zijn. Ze on­der­steu­nen in elk ge­val wel au­to­fo­cus en au­to­ma­tisch dia­frag­ma, mits je de van­we­ge de om­ke­ring on­der­bro­ken con­tac­ten met een ka­bel als­nog aan­sluit.

An­der sys­teem dank­zij adapters

Voor dslm’s is de keu­ze aan ob­jec­tie­ven een stuk klei­ner dan voor dslr’s. Daar­om zijn er veel adapters te koop die de aan­slui­ting van dslr-ob­jec­tie­ven op spie­gel­lo­ze ca­me­ra’s mo­ge­lijk ma­ken. Daar­bij wordt de af­stand tus­sen sen­sor en ob­jec­tief ver­hoogd naar de af­stand die ty­pisch is voor dslr’s, wat nood­za­ke­lijk is om het ob­jec­tief cor­rect te kun­nen scherp­stel­len. Met de juis­te adap­ter kun je ove­ri­gens ook ob­jec­tie­ven van an­de­re fa­bri­kan­ten ge­brui­ken, of mid­den­for­maat­ob­jec­tie­ven op een dslr aan­slui­ten.

Adapters voe­gen ex­tra func­ties toe aan je ca­me­ra, bij­voor­beeld shift (zie bo­ven) en

tilt (kan­te­len). De laat­ste wordt zo­wel door pro­duct­fo­to­gra­fen als hob­by­fo­to­gra­fen ge­bruikt en le­vert ver­bluf­fen­de fo­to’s op: het kunst­ma­tig ver­klein­de scherp­te­be­reik kan vrij­wel he­le­maal over de fo­to wor­den ge­legd, waar­door bij­voor­beeld pa­no­ra­mafo­to’s er als mi­ni­a­tuur­fo­to’s uit­zien.

Ook speed­boos­ters val­len on­der adapters. Ze ma­ken ob­jec­tie­ven over het al­ge­meen een stuk­je licht­ster­ker, waar­door de be­no­dig­de be­lich­tings­tijd wordt ge­re­du­ceerd en de ca­me­ra dus ‘snel­ler’ wordt. Je moet dan wel in­le­ve­ren op de brand­punts­af­stand: die wordt meest­al een fac­tor 0,7 kor­ter en maakt bij­voor­beeld van een 50mm-ob­jec­tief een 35mm-ob­jec­tief. Net als bij­na al­le adapters, zijn speed­boos­ters ook zo­wel goed­koop (Qeu­nox, ca. 150 eu­ro) als duur (Me­ta­bo­nes, ca. 450 eu­ro) ver­krijg­baar. De aan­schaf van een adap­ter kan in som­mi­ge ge­val­len dus wel duur­der zijn dan de prijs van een nieuw ob­jec­tief.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.