Die­ren van dicht­bij

CHIP FOTO Magazine - - Adapters -

Te­le­con­ver­ters zijn ver­krijg­baar in sterk­tes van

1,4x tot 3x en ver­len­gen de brand­punts­af­stand van een ob­jec­tief met de­zelf­de fac­tor. Een 2x con­ver­ter zorgt bij­voor­beeld bij een zoom van 70-200mm voor een sen­sa­ti­o­ne­le brand­punts­af­stand van 140 tot 400 mm.

Je kunt on­der­wer­pen dan dus dich­ter­bij ha­len, maar een 2x-con­ver­ter zorgt met de­zelf­de fac­tor ook voor een ver­min­der­de licht­sterk­te.

Bij een maxi­maal ge­o­pend dia­frag­ma van f/2.8, be­te­kent dat f/5.6 en dus ook een lan­ge­re slui­ter­tijd, met het ri­si­co op be­we­gings­on­scherp­te. On­der­weg zijn te­le­con­ver­ters han­dig, om­dat ze veel lich­ter zijn dan een ver­ge­lijk­baar af­zon­der­lijk te­le­ob­jec­tief. Goe­de adapters zijn niet goed­koop, maar le­ve­ren ook een be­te­re beeld­kwa­li­teit en on­der­steu­nen door­gaans au­to­fo­cus en au­to­ma­ti­sche be­lich­tin­gen.

De kuif­mees is ge­fo­to­gra­feerd met een brand­punts­af­stand van 200 mm. Met een 2x con­ver­ter kon de vo­gel beeld­vul­lend wor­den af­ge­beeld.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.